Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mineralógia a petrológia

Možnosti uplatnenia absolventov

ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Mineralógia a petrológia

Absolvent magisterského študijného programu mineralógia a petrológia dokáže analyzovať a klasifikovať minerály a horniny na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia; interpretovať podmienky ich vzniku. Absolvent dokáže pracovať s najnovšími metódami výskumu, tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu minerálov a hornín v geodynamickom vývoji litosféry. Absolvent je schopný realizovať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje. Absolvent je vedený tak, aby mohol v budúcnosti riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia aj v rámci medziodborovej problematiky (geochémia, ložisková geológia, petrofyzika, petrotektonika a i.). Je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu minerálov aj hornín s využitím moderných laboratórnych metód. Nezanedbateľnou súčasťou sú schopnosti absolventa aplikovať výsledky základného výskumu v praxi. Sú to problémy udržateľnosti kvality životného prostredia metódami environmentálnej mineralógie a biomineralógie (napr. environmentálne záťaže po banskej činnosti; sanačné práce), ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov.

Uplatnenie absolventa magisterského študijného programu Mineralógia a petrológia

• štátne a súkromné výskumné organizácie

• vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

• geologické a geotechnické firmy

• banské a ťažobné spoločnosti

• organizácie na ochranu prírody

• ministerstvá a orgány štátnej správy

• regionálna a lokálna samospráva

• prírodovedné a vlastivedné múzeá

• cestovný ruch, geoparky a geoturistika

• súkromná podnikateľská činnosť

• súdno-znalecká činnosť