Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ložisková geológia

Možnosti uplatnenia absolventov
ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Ložisková geológia

Na štúdium môže byť prijatý absolvent, ktorý ukončil bakalárske štúdium geológie a aplikovanej geológie, alebo v príbuznom bakalárskom študijnom programe. Pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalárske štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore možno navrhnúť študijný magisterský program s dĺžkou štúdia 3 roky alebo vykonať diferenčné skúšky.

Absolventi študijného programu Ložisková geológia sú schopní pochopiť a overiť si poznatky o geologickej stavbe, genetickom vývoji, potenciálnej možnosti prítomnosti ložísk v študovanom území a vypočítať zásoby nerastnej suroviny, ako aj  posúdiť environmentálne riziká ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie všeobecne a osobitne posúdiť environmentálne a ekonomické dôsledky exploatácie surovín na rozvoj regiónu s využitím geoinformačných systémov. Predpokladá sa, že absolventi po bakalárskom stupni štúdia majú solídny základ v mineralogických, petrografických a geochemických predmetov a oboznámili sa s modernými metódami experimentálneho výskumu minerálov. Po absolvovaní magisterského štúdia absolventi dokážu použiť moderné postupy prieskumu a vyhľadávania rôznych ložísk a sú schopní samostatne riešiť výskumné úlohy spojené s objektívnym overením vlastností suroviny, z ktorých sa odvíja kvalita a použitie suroviny, osobitne pre inovatívne využitie surovín, vrátane energetických, v zmysle stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Dokážu zhodnotiť environmentálnu záťaž aktívnych a opustených banských diel a odpadov, určiť spôsob rekultivácie a ich ďalšie praktické, edukatívne alebo geoturistické využitia v regióne v súlade s legislatívou. Absolvent získa informácie o ložiskách nerastných surovín, ich genetickej interpretácii a environmentálnych aspektoch nielen z oblasti Západných Karpát, preto bude schopný sa uplatniť aj v zahraničí v odlišných geologických podmienkach.

Absolventi sa budú schopní uplatniť v súkromných i štátnych organizáciách zaoberajúcich sa vyhľadávaním a ťažbou nerastných surovín, nakladaním s banským odpadom, zhodnocovaním rizika banských i priemyselných odpadov, ale i v územných samosprávach riešiacich problémy s historickou, súčasnou aj budúcou ťažbou nerastných surovín. Zároveň budú môcť nájsť uplatnenie v akademickej sfére doma i v zahraničí.