Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Inžinierska geológia a hydrogeológia

Možnosti uplatnenia absolventov

ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Inžinierská geológia a hydrogeológia

Absolventi študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia majú rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Široká ponuka povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov v magisterskom stupni štúdia je založená na najnovších výsledkoch domáceho i zahraničného výskumu a praxe, čo sa prejavuje v ich schopnosti využívať nástroje geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a modelovania.

Študijný program umožňuje absolventom získať poznatky nevyhnutné pre racionálne vyžívanie geologického prostredia, výstavby v geologickom prostredí s ohľadom na jeho štruktúrno-geologické vlastnosti, ako aj posudzovania vplyvov výstavby na životné prostredie. Poznatky z oblasti hodnotenia kvality horninových masívov uplatní absolvent pri posudzovaní ich stability, využitia na situovanie povrchových a podzemných stavieb a získavanie stavebných materiálov. Dôležitú súčasť spektra vedomostí absolventa predstavujú poznatky o hodnotení a prognózovaní geodynamických javov (zosuvy, erózia, sufózia, povodne, sucho) z hľadiska podmienok využitia územia a jeho ochrany, ako aj poznatky o monitorovaní geofaktorov životného prostredia.

Poznatky o výskyte, množstvách a kvalite obyčajných podzemných vôd uplatní absolvent pri návrhu spôsobu ich racionálneho využívania v rôznych druhoch geologického prostredia (vodné zdroje v aluviálnych náplavoch, krasové vody, vody puklinového prostredia kryštalinika a neovulkanitov), ich ochrany v závislosti na zmene kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov a prípadných návrhoch a realizácii sanačných opatrení (šírenie sa znečistenia, kontaminačná hydrogeológia, hydrogeológia jaskynných systémov).

V oblasti inžinierskej geológie sú absolventi schopní analyzovať a jasne formulovať poznatky o geologickom prostredí, dokážu navrhovať a aplikovať rôzne technické riešenia súvisiace s prieskumom pre zakladanie rôznych druhov stavieb, ako aj hodnotiť geohazardy a navrhovať preventívne a sanačné opatrenia. Sú schopní riešiť výskumné úlohy s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

V oblasti hydrogeológie sú absolventi schopní samostatne riešiť odborné problémy spojené s vyhľadávaním, návrhom zachytenia a využívania obyčajných, minerálnych a geotermálnych vôd, navrhovať systém ich ochrany, preventívne a sanačné opatrenia. Získané teoretické a praktické vedomosti im umožnia rozvíjať metódy sledovania a hodnotenia kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, modelovania a prognózovania.

Inžinierskogeologické i hydrogeologické poznatky využije rovnakou mierou aj pri výkone odborného dohľadu pri sanácii starých environmentálnych záťaží.

Absolventi študijného programu Inžinerska geológia a hydrogeológia sú schopní tímovej spolupráce, ale aj samostatného predkladania a vedenia projektov v oblasti inžinierskej geológie a hydrogeológie.

Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventov magisterského stupňa štúdia poskytujú možnosti ich širokého uplatnenia vo výskumných ústavoch a vzdelávacích inštitúciách, v štátnej správe, ale tiež v štátnych či súkromných geologických, hydrogeologických, balneologických alebo stavebných firmách a organizáciách. Ďalšie možnosti uplatnenia nachádzajú organizáciách verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) v procese územného plánovania a posudzovania vplyvov na životné prostredie a pri riešení rôznych environmentálnych problémov. Univerzálnosť získaných poznatkov umožňuje ich uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.