Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Aplikovaná environmentálna geofyzika

Možnosti uplatnenia absolventov

ŠO 4.1.23 Geológia; ŠP 2. stupeň magisterský Aplikovaná a environmentálna geofyzika

Absolventi študijného programu Aplikovaná a environmentálna geofyzika dokážu riešiť a analyzovať úlohy, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach geologického výskumu a prieskumu, navrhovať geofyzikálne postupy v základnom aj aplikovanom výskume geovied a vykonávať geofyzikálny výskum a prieskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti; poznajú ekonomické súvislosti aplikácie geovedných odborov a majú základné právne vedomie. Dôraz sa kladie na hlbšie vedomosti v metódach aplikovanej geofyziky, ktoré umožňujú riadiť odborné a vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti a schopnosť prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolventi vedia narábať s pojmami hypotéza, jej overenie, teória, model, jeho úprava a aplikácia, v kontexte s analýzou a syntézou získaných geofyzikálnych údajov. Absolventi ovládajú metodiku terénnych prác, meranie geofyzikálnymi aparatúrami, prácu zo súborom počítačových prostriedkov pri vyhodnocovaní nameraných dát, ich interpretácie a zostavovaní grafických výstupov vo forme grafov, máp a priestorových modelov horninového prostredia.

Absolventi sa môžu sa uplatniť vo vysokoškolských, vedeckých a odborných geologických a geofyzikálnych organizáciách. Ich výrazné uplatnenie je aj vo verejnom aj v súkromnom sektore, kde sa zaoberajú mnohými geofyzikálnymi, geologickými a environmentálnymi problémami ako sú napríklad: vyhľadávanie a  kontrola zdrojov pitnej a úžitkovej vody vrátane geotermálnych zdrojov, nerastných a stavebných surovín; zakladanie stavieb a hodnotenie porúch stavieb spôsobených nestabilitou zemín; hodnotenie rizík spôsobených zosuvmi, povodňami a záplavami; meranie koncentrácie radónu a priemyselných otrasov (doprava, explózie); prieskum v oblasti archeológie, kriminalistiky a poľnohospodárstva;  ohrozenie skládkovaným materiálom a jeho výluhmi, kontaminácia zemín a podzemnej vody ropnými látkami; ohrozenie nevybuchnutou muníciou; vyhľadávanie a prieskum ložísk nafty a plynu; výskum hlbinnej stavby, zloženia, dynamika a tektoniky litosféry a jej geofyzikálne modelovanie. Sú schopní uplatniť sa aj v príbuzných odboroch geovied.