Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

MGR-Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Možnosti uplatnenia absolventov - Magisterský študijný program
Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Absolventi magisterského stupňa štúdia katedry Regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny nachádzajú v praxi široké uplatnenie. Väčšina absolventov môže získať post v niektorom z geografických pracovísk v Slovenskej alebo Českej republike, plánovacích a rozvojových inštitúciách, vo verejnej správe, zahraničných zastupiteľstvách či kanceláriách Európskej únie.

Viacerí bývalí študenti katedry zastávajú dôležité pozície najmä ako analytici a poradcovia na rôznych ministerstvách, pracujú v rôznych sekciách na úradoch samosprávnych krajov, predovšetkým na odboroch regionálneho rozvoja, regionálneho plánovania, dopravy a cestovného ruchu. Absolventi študijného programu Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia majú predpoklady nájsť uplatnenie ako špecialisti napr. v regionálnych poradenských a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach, v agentúrach a združeniach pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, v združeniach pre podporu regionálneho rozvoja,  v agentúrach a centrách rozvoja cestovného ruchu a ďalších. Na úradoch miestnej správy a samosprávy nachádzajú uplatnenie ako referenti, vedúci oddelení a sekcií predovšetkým na odboroch a oddeleniach architektúry, výstavby, územného rozvoja, plánovania a dopravy. Ďalšie možnosti uplatnia sú širokospektrálne, napr. ako tvorcovia nových produktov v cestovných kanceláriách, vzdelávacích inštitúciách a marketingových agentúrach.