Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

Možnosti uplatnenia absolventov Magisterský študijný program
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve sú pripravovaní primárne na samostatné odborné, analytické a riadiace pozície v inštitúciách štátnej správy a samosprávy všetkých úrovní, v privátnom podnikateľskom sektore, i v medzinárodných inštitúciách.

Počas štúdia sa rozvíjajú schopnosti analyzovať sociálne a ekonomické procesy celej hierarchie priestorových jednotiek, od lokálnej až po nadnárodnú. Absolventi vedia tvorivo použiť metódy a techniky demografického a demogeografického výskumu, urbánnej a regionálnej analýzy, analýz verejnej politiky, skúmania priestorovej organizácie verejnej správy a riadenia sociálno-ekonomických systémov. Významnou prednosťou absolventa je znalosť práce s geoinformačnými systémami využívanými štátnou správou a samosprávou. Veľký dôraz pri príprave sa kladie na schopnosť samostatne formulovať a prezentovať výsledky svojej práce formou štúdií, analýz, projektov, kartografických výstupov, ako i plánovacích a programových dokumentov (napr. programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja).

Študenti sú z praktických hľadísk pripravovaní na zvládnutie pridelenej agendy, hľadanie alternatív riešenia identifikovaných problémov, formulovanie politických doporučení, plánovanie verejných politík s priestorovými znakmi, ako aj hodnotenie ich implementácie. Značná pozornosť sa venuje ich príprave na spoluúčasť v procesoch plánovania a riadenia miest a regiónov.

Absolventi sa úspešne uplatňujú v úradoch obecnej/mestskej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, úradoch špecializovanej štátnej správy, na rôznych postoch v centrálnej štátnej správe (ministerstvá), špecializovaných agentúrach, pri riadení projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Časť absolventov sa po získaní skúseností uplatňuje aj vo volených funkciách.

Vďaka svojej príprave sú absolventi vhodní aj na pôsobenie v rôznych verejno-privátnych a  podnikateľských subjektoch, ako i výskumných inštitúciách. Ich zamestnávateľmi sú spoločnosti orientované na plánovanie a riadenia rozvoja územia, podporu podnikania, poradenské a konzultačné spoločnosti zamerané na priestorové a sektorové analýzy, agentúry zamerané na prieskum trhu a geomarketing, inštitúcie v bankovníctve a poisťovníctve, subjekty pôsobiace na trhu práce a v sprostredkovaní práce, cestovné kancelárie a hotely, spoločnosti pôsobiace v logistike a distribúcii, na trhu nehnuteľností, printové a elektronické médiá a pod.