Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika

Možnosti uplatnenia absolventov - Magisterský študijný program
Fyzická geografia a geoinformatika

Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa komplexne posudzujú vlastnosti krajiny, utvárajú, spravujú a využívajú databázy GIS a robia rozhodnutia o aktivitách človeka v krajine: vo  verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí), v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.), v akademickej sfére (absolvent je pripravený pre nadväzné doktorandské štúdium v celom spektre geografických a environmentálnych odborov).

Absolvent je dobre pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu, nielen so špecialistami v jednotlivých geovedných disciplínach, ale aj inými odborníkmi v priestorovom a regionálnom plánovaní, ochrane a využívaní krajiny a pod. Široký prírodovedný základ obohatený o socioekonomický a environmentálny rozmer a komplexný syntetizujúci prístup spolu so schopnosťou využívať geoinformačné technológe dávajú absolventovi všeobecne vysokú mieru adaptability, čo sú predpoklady pre jeho uplatnenie i v ďalších činnostiach, prípadne pružnú reakciu na meniacom sa trhu práce.

Absolvent zamerania Kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Země v rámci tohoto studijného programu je kvalifikovaným odborníkom v oblasti výskumu priestorových informácií a modelovania procesov ako aj v odbornej praxi so zameraním na  informačné systémy na úrovni štátnej správy a samosprávy pre: mapovanie krajiny s využitím metód globálnych polohových systémov, digitálnej fotogrametrie, geodézie, fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, riešenie kartografických úloh priestorovej integrácie polohovo lokalizovaných informácií v rôznych odvetviach  výskumu, verejnej správy a samosprávy, navrhovanie údajových modelov geografických báz údajov s uplatnením národných a medzinárodných štandardov o geografických informáciách a metaúdajoch geografických informácií, projektovanie a realizáciu rozhodovacích úloh zameraných na priestorové riadenie krajiny, tvorbu komplexného digitálneho modelu georeliéfu a hodnotenie jeho kvality podľa platných štandardov, počítačové modelovanie procesov v krajine, vývoj interaktívnych webových aplikácií  na vyhľadávanie, distribúciu a integráciu priestorových a tematických informácií v prostredí internetu, interaktívne a neinteraktívne kartografické modelovanie a kartografickú interpretáciu, administráciu priestorovej informačnej infraštruktúry na národnej úrovni a úrovni samosprávy.