Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Geografia v štátnej správe a samospráve

Možnosti uplatnenia absolventov - Bakalársky študijný program
Geografia v štátnej správe a samospráve

Absolventi bakalárskeho študijného programu Geografia v štátnej správe a samospráve sú pripravení vykonávať odborné, administratívne a technické práce vo verejnej správe (štátnej správe a samospráve), i v súkromnom sektore. Uplatnenie absolventov posilňuje absolvovanie predmetov ako štatistika, ekonómia, manažment, sociológia, právo, demografia, geoinformatika, so silným prepojením na fungovanie verejného sektoru. 

Pre potreby inštitúcií verejnej správy sú schopní podieľať sa tvorbe ich základných dokumentov, expertíz, odborných stanovísk, územných plánov a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, spracovaní parciálnych sociálno-ekonomických analýz. Sú pripravení spravovať, organizovať a riadiť vymedzenú činnosť na úradoch verejnej správy, hľadať spôsoby jej optimalizácie a racionalizácie. Absolventi tohto štúdia sú pripravení plniť úlohy vo všetkých inštitúciách samosprávy (mestské a obecné úrady, úrady samosprávnych krajov) a štátnej správy (obvodné úrady, krajské úrady, sieť špecializovaných úradov, ústredné orgány – najmä ministerstvá), v rozvojových a poradenských agentúrach atď.

Významný podiel absolventov sa zamestnáva v súkromnom sektore. Sú hľadanými pracovníkmi najmä vďaka silnej orientácii na rôzne zamerané priestorové a štatistické analýzy. S ohľadom na svoju flexibilitu získanú počas štúdia, sú pripravení plniť administratívne a technické úlohy vo firmách rôzneho zamerania. Typickými zamestnávateľmi sú spoločnosti orientované na plánovanie a riadenia rozvoja územia, poradenské a konzultačné spoločnosti zamerané na priestorové a sektorové analýzy, agentúry zamerané na prieskum trhu a geomarketing, distribúciu a logistiku, inštitúcie finančného sektoru, cestovné kancelárie, printové a elektronické médiá a pod.

Absolventi tohto študijného programu sú výborne pripravení na pokračovanie štúdia na 2. stupni v programoch orientovaných na humánnu geografiu a demografiu, ale i regionálnu politiku a regionálny rozvoj, verejnú politiku, ako na Slovensku, tak i v zahraničí.