Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Možnosti uplatnenia absolventov - Bakalársky študijný program
Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia katedry Regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny nachádzajú v praxi široké uplatnenie. Väčšina z nich môže získať post v niektorom z geografických pracovísk v Slovenskej alebo Českej republike, plánovacích a rozvojových inštitúciách, vo verejnej správe, zahraničných zastupiteľstvách či kanceláriách Európskej únie.

Pozície, ktoré môžu zastávať sú asistenti a technickí pracovníci na rôznych ministerstvách, sekciách, úradoch samosprávnych krajov, predovšetkým na odboroch regionálneho rozvoja, regionálneho plánovania, dopravy a cestovného ruchu. Absolventi študijného programu Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia majú predpoklady nájsť uplatnenie napr. v regionálnych poradenských a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach, v agentúrach a združeniach pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, v združeniach pre podporu regionálneho rozvoja,  v agentúrach a centrách rozvoja cestovného ruchu a ďalších. Na úradoch miestnej správy a samosprávy nachádzajú uplatnenie ako asistenti a technickí pracovníci predovšetkým na odboroch a oddeleniach architektúry, výstavby, územného rozvoja, plánovania a dopravy. Ďalšie možnosti uplatnia sú ako pracovníci v cestovných kanceláriách, vzdelávacích inštitúciách a marketingových agentúrach.