Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Geografia, kartografia a geoinformatika

Možnosti uplatnenia absolventov - Bakalársky študijný program
Geografia, kartografia a geoinformatika

Absolvent študijného programu  Geografia, kartografia a geoinformatika  má praktické zručnosti v oblasti spracovania priestorových informácií a modelovania javov a procesov v krajine so zameraním na  informačné systémy na úrovni štátnej správy a samosprávy pre:
mapovanie krajiny s využitím metód globálnych polohových systémov, digitálnej fotogrametrie, geodézie, fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme, riešenie čiastkových kartografických úloh priestorovej integrácie polohovo lokalizovaných informácií v rôznych odvetviach  výskumu, verejnej správy a samosprávy, implementáciu  údajových modelov geografických báz údajov s uplatnením národných a medzinárodných štandardov o geografických informáciách a metaúdajoch geografických informácií, realizáciu rozhodovacích úloh zameraných na priestorové riadenie krajiny, tvorbu komplexného digitálneho modelu georeliéfu a hodnotenie jeho kvality podľa platných štandardov, používanie a vývoj webových aplikácií  na vyhľadávanie, distribúciu a integrálu priestorových a tematických informácií v prostredí internetu, aplikáciu nástrojov na  kartografické modelovanie a kartografickú interpretáciu, aplikáciu nástrojov priestorových informačných infraštruktúr na medzinárodnej úrovni, národnej úrovni a úrovni samosprávy.