Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

Možnosti uplatnenia absolventov - Bakalársky študijný program
Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

Absolventi sa môžu uplatniť vo verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí), v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.), v najrôznejších ďalších odvetviach hospodárstva.