Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Geografia a demografia

Možnosti uplatnenia absolventov - Bakalársky študijný program
Geografia a demografia

Absolvent bakalárskeho študijného programu Geografia a demografia je pripravený vykonávať odborné, administratívne a technické práce zamerané na demografiu a ľudské zdroje v priestorovom kontexte. Je dobre uplatniteľný vo verejnej správe, ako aj súkromnom sektore. Ovláda základné metódy ekonomicko-geografického, sociálno-geografického a demografického výskumu. Má praktické skúsenosti s kvantitatívnymi metódami využívanými v demografii, so štatistickým zberom, spracovaním a analýzou dát v prostredí výpočtovej techniky. Na báze znalostí techník a metód geoinformatiky, aplikovanej kartografie, počítačovej tvorby máp a priestorovej štatistiky je schopný navrhovať a manažovať účelové geografické a demografické databázy. Vďaka týmto znalostiam má široké uplatnenie na všetkých stupňoch všeobecnej a špecializovanej štátnej správy a samosprávy.

Absolventi sú hľadanými pracovníkmi aj v súkromnom sektore, najmä vďaka príprave na rôzne zamerané demografické analýzy, analýzy ľudských zdrojov, či manažment špecializovaných demografických databáz. Vedia spolupracovať so špecialistami z rôznych sociálnych a ekonomických disciplín, ako aj regionálneho plánovania a manažmentu krajiny. Typickými zamestnávateľmi sú spoločnosti orientované na plánovanie a riadenia rozvoja územia, poradenské a konzultačné spoločnosti zamerané analýzy sociálno-ekonomického rozvoja a ľudských zdrojov, sociálnu politiku a sociálne služby, agentúry zamerané na prieskum trhu a geomarketing, inštitúcie pracovného trhu, poisťovne,  a pod.

Absolventi tohto študijného programu sú výborne pripravení na pokračovanie štúdia na 2. stupni v programoch orientovaných na  demografiu, demogeografiu, humánnu geografiu, ale i regionálnu politiku a regionálny rozvoj, či už na Slovensku, alebo v zahraničí.