Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Pedológia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Pedológia.

Absolventi študijného programu Pedológia dokážu identifikovať pôdne a vegetačné pomery konkrétnej oblasti a determinovať ich základné vlastnosti, procesy a režimy. Poznajú procesy globálneho i regionálneho charakteru, ktoré ohrozujú zložky životného prostredia danej oblasti, ako aj spôsoby ich eliminácie. Toto sú predpoklady pre ich uplatnenie na trhu práce v štátnej správe pri riadení a usmerňovaní správy krajiny, jej ochrany, využívania, ale aj procesov urbanizácie.

Absolventi sa vedia orientovať v problematike využívania prírodných zdrojov, v oblasti pôdneho a vodného hospodárstva. Pracovné uplatnenie nájdu vo verejnej správe a v súkromných podnikateľských subjektoch (projekčných a realizačných), ktoré sa zaoberajú napríklad problematikou využívania krajiny, pozemkových úprav, integrovaným manažmentom povodí. Absolventi dokážu zhodnotiť kvalitu pôdneho fondu z hľadiska jeho potenciálneho využitia pre poľnohospodárske účely a tým aj produkcie bezpečných potravín. V podnikoch celoslovenského významu absolventi nájdu uplatnenie ako realizátori a riadiaci pracovníci, ktorí sú zodpovední za oblasť dopadov činnosti podnikov na životné prostredie, odpadové hospodárstvo, monitoring kvality prostredia z hľadiská rizika ohrozenia zdravia obyvateľstva a jednotlivých zložiek životného prostredia.

Absolventi sú tiež pripravení pre riešenie vedecko-výskumných problémov a nachádzajú uplatnenie na pracoviskách Slovenskej akadémie vied, v rezortných výskumných ústavoch a na rôzne zameraných vysokých školách a univerzitách.