Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ochrana a využívanie prírody a krajiny

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny

Absolventi študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny môžu vykonávať odborné úlohy súvisiace s analýzami a syntézami environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Sú adekvátne pripravení syntetizovať získané poznatky, vyhodnocovať ich a navrhovať konkrétne opatrenia na riešenia problémov ochrany prírody a krajiny na rôznych úrovniach. Absolventi sú schopní definovať náplň a postupy manažmentu chránených území na základe dosiahnutých vedeckých poznatkov a v zmysle platnej legislatívy.

Absolventi môžu vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na: ochranu prírody a krajiny, revitalizáciu poškodených ekosystémov a následného manažmentu ich ochrany, ochranu biodiverzity, hodnotenie environmentálnych a ekologických rizík a interakčných vzťahov ako aj environmentálne využitie prírodných materiálov pri ochrane životného prostredia. Získanú odbornosť môžu uplatniť v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v mimovládnych organizáciách, ako aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách. Cennou devízou štúdia environmentalistiky je syntetický potenciál pri integrovanom manažmente krajiny v moderných intenciách európskej legislatívy.