Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Environmentálne plánovanie a manažment

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Environmentálne plánovanie a manažment

Absolvent magisterského študijného programu Environmentálne plánovanie a manažment je schopný riešiť praktické úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Má dobré znalosti z uplatňovania preventívnych nástrojov ochrany životného prostredia (posudzovanie vplyvov na životné prostredie, strategické environmentálne hodnotenie, krajinné plánovanie), environmentálnej politiky, manažmentu krajiny a vie koordinovať environmentálne projekty rozvoja územia v súlade s požiadavkami princípov a kritérií udržateľného rozvoja. Ovláda základné metódy environmentálnej ekonómie, systémov environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu. Dôraz je pri tom kladený podobne na komplexnosť a interdisciplinárnosť. To znamená, že absolvent si osvojí také zručnosti, že je schopný viesť a riadiť pracovný tím odborníkov z rôznych oblastí, nielen prírodovedného vzdelania, ale aj technického a humanitného.

Absolventi môžu vykonávať riadiacu, výskumnú, edukačnú a konzultačnú činnosť. Získanú odbornosť môžu uplatniť v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v mimovládnych organizáciách, vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách ako aj v súkromných organizáciách zaoberajúcich sa životným prostredím.