Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Environmentálna geochémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Environmentálna geochémia

Absolventi študijného programu Environmentálna geochémia môžu vykonávať odborné úlohy súvisiace s analýzami a syntézami environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Sú adekvátne pripravení syntetizovať získané poznatky, vyhodnocovať ich a navrhovať konkrétne opatrenia na riešenia problémov ochrany prírody a krajiny na rôznych úrovniach.

Absolventi môžu vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na: ochranu prírody a krajiny, objasnenie chemickej stránky procesov, ktoré prebiehajú  v životnom prostredí, vysvetlenie a vyhodnotenie prirodzeného pohybu chemických prvkov v prírode a pohyb látok prebiehajúci v životnom prostredí ako dôsledok činnosti človeka, hodnotenie možnosti hromadenia sa a rozptylu prírodných a umelých škodlivín v životnom prostredí, hodnotenie environmentálnych a ekologických rizík a interakčných vzťahov ako aj environmentálne využitie prírodných materiálov pri ochrane životného prostredia. Získanú odbornosť môžu uplatniť vo vedeckých a výskumných inštitúciách, inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v komerčných firmách, ako aj v mimovládnych organizáciách.

Uplatnenie absolventov magisterského štúdia  

• vedecko-výskumné pracoviská
odbory preventívnej medicíny; analytické laboratóriá; pracoviská hydrometeorológie, lesného, vodného a pôdneho hospodárstva; ekologické pracoviská; univerzity,

• štátna správa:
odbor správy nerastného bohatstva; odbor zahraničného obchodu – kontrola materiálov; odbory životného prostredia na všetkých úrovniach,

• komerčné firmy so zameraním na:
revitalizáciu; monitoring životného prostredia; vodné zdroje; asanáciu ekologických havárií; konzultačnú a expertíznu činnosť environmentálneho zamerania; zakladanie bezpečných skládok,

• mimovládnych organizáciách so zameraním na:
hodnotenie environmentálnych a ekologických rizík; monitoring životného prostredia; ochranu prírody a krajiny.