Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Environmentalistika

Uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa
študijného programu Environmentalistika

Absolventi študijného programu Environmentalistika môžu vykonávať odborné úlohy súvisiace so životným prostredím, s jeho manažovaním a ochranou.  Sú adekvátne pripravení vykonávať informačné a konzultačné aktivity, pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť v oblasti  ochrany životného prostredia. Po úspešnom ukončení štúdia majú absolventi dostatočné vedomosti o životnom prostredí a princípoch udržateľného rozvoja, čo predstavuje dobrú bázu pre ďalšie štúdium nielen v širokom spektre environmentálne orientovaných odborov, ale aj iných príbuzných študijných odborov.

Absolventi študijného programu Environmentalistika získajú vedomosti zo študijných odborov charakterizujúcich zložky životného prostredia ako sú: geológia, meteorológia, hydrológia, geografia, pedológia, biológia. Ďalšie vedomosti získajú z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, ekosozológie, chémie, geochémie, environmentálneho práva, environmentálneho plánovania, druhovej ochrany, územnej ochrany, ochrany prírodných zdrojov, udržateľného rozvoja a ekotoxikológie. Všetky získané vedomosti môžu uplatniť v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v mimovládnych organizáciách, ako aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách. Cennou devízou štúdia environmentalistiky je syntetický potenciál pri integrovanom manažmente krajiny v moderných intenciách európskej legislatívy.

Absolventi tohto bakalárskeho stupňa sú výborne pripravení na pokračovanie štúdia v 2. stupni vo všetkých programoch ekologických a environmentálnych vied.