Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Teoretická a počítačová chémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Teoretická a počítačová chémia

Absolvent študijného programu Teoretická a počítačová chémia má byť široko vzdelaným chemikom so znalosťami počítačových metód v teoretickej chémii, s prehľadom vo všetkých dôležitých oblastiach chémie, ale s dôrazom na hlbšie znalosti molekulovej spektroskopie, teórie chemickej väzby, metód kvantovej chémie a ich možností pri predpovedi vlastností molekúl, ich interakcie a reaktivity. To mu umožní dobre spolupracovať so špecialistami z experimentálnej chémie. Bude ovládať techniky počítačového programovania a prácu s počítačmi a počítačovými sieťami. Dokáže upraviť počítačové programy, dodávané ako súčasť programového vybavenia spektrometrov alebo komerčné programy pre kvantovochemické výpočty, molekulové simulácie a pod. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové vzdelanie v niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program magisterského štúdia má štandardnú dĺžku 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Znalosť metód experimentálnej, teoretickej i počítačovej chémie mu umožní uplatniť sa na vedeckých pracoviskách základného výskumu, ale aj v priemysle, napr. pri kontrole chemických procesov, v priemyslových laboratóriách, pracovať v oblasti monitorovania a modelovania životného prostredia a pod. Bude pripravený aj na vedúce a riadiace funkcie v rôznych odboroch výskumu.