Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Organická a bioorganická chémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Organická a bioorganická chémia

Absolventi študijného programu Organická a bioorganická chémia dokážu uskutočňovať viacstupňové organické syntézy, syntézy prírodných látok, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej a bioorganickej chémii. Sú schopní navrhovať výskumný postup; vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť výskumnú skupinu. Absolventi získajú hlboké znalosti v oblasti teórie organickej chémie s prepojením na biológiu a ostatné chemické a prírodovedné disciplíny, potrebnú laboratórnu zručnosť v organickej syntéze, separačných metódach, praktické znalosti s identifikáciou štruktúry organických zlúčenín. Ovládajú moderné IT technológie zamerané na výskum: napr. chemická informatika, práca s chemickými a biologickými databázami, výpočty vlastností molekúl a tranzitných stavov.

Aby absolventi boli schopní budovať solídny vedecký prístup, získajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolventi sa môžu uplatniť v celej škále organicko-chemických a bioorganických aplikácií s prepojením na medicínsku a farmaceutickú chémiu, vývoj liečiv, fotochémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, elektroniku a optoelektroniku, v ktorých sa uplatňujú pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v odbore Chémia, Biochémia učiteľskej kombinácie s chémiou, príp. v niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program magisterského štúdia má štandardnú dĺžku 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.