Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jadrová chémia a rádioekológia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia

Absolvent študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia, dokáže analyzovať, navrhovať použitie rádioizotopov pre chemické aplikácie, v biológii, nukleárnej medicíne, priemysle ako aj vo výskume s vysokou tvorivosťou a samostatnosťou. Vie riadiť tímy pracovníkov v uvedených oblastiach, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Solídny vedecký prístup vychádza zo získaných vedomostí počas štúdia z teoretických a príbuzných predmetov chémie a jadrovej chémie, praktických cvičení s použitím špecializovaných metrologických prístrojov na meranie žiarenia alfa, beta, gama na základe diplomovej úlohy, ktorá je spravidla súčasťou výskumných úloh vzdelávacej inštitúcie. Absolventi štúdia sú oboznámení tiež s technológiou jadrových zariadení, s radiačnou ochranou a chémiou životného prostredia.

Absolventi študijného programu Jadrová chémia a rádioekológia sa uplatňujú vo výskumných ústavoch, zdravotníckych zariadeniach, v odvetviach jadrovej energetiky, životného prostredia, v chemickom priemysle a tiež v projektových ústavoch v riešení výskumu a prevádzky.

Študijný program Jadrová chémia a rádioekológia, je naviazaný na bakalársky stupeň štúdia študijného odboru chémia, ktorý poskytuje absolventom dostatočne široký základ v matematike, fyzike a praktickú prípravu v základných chemických odboroch. 

Absolventi majú možnosť ďalšieho štúdia v študijných programoch tretieho stupňa (doktorandské študijné programy, externá / interná forma) v ktorých je zaradený tiež program Jadrová chémia.