Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Fyzikálna chémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Fyzikálna chémia

Absolventi študijného programu Fyzikálnej chémie dokážu analyzovať; navrhovať, konštruovať a udržiavať moderné experimentálne zariadenia, ktoré sú dôležité v chemickom výskume ako aj vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Ovládajú teoretické základy a experimentálne aplikácie spektrálnych a elektrochemických metód v oblasti chemickej termodynamiky a chemickej kinetiky. Absolventi tiež ovládajú matematické a štatistické metódy spracovania údajov a metódy modelovania a simulácie chemických procesov. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program magisterského štúdia má štandardnú dĺžku 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

Vzhľadom na všeobecnú povahu fyzikálnej chémie absolvent je pripravený na vedúce a riadiace funkcie v rôznych odboroch základného a aplikovaného výskumu. Má plnú kvalifikáciu aj na prácu v príbuzných chemických a iných súvisiacich odboroch (forenzná chémia, klinická biochémia, potravinárska chémia, životné prostredie). Okrem výskumu sú možnosti jeho uplatnenia v chemickom a farmaceutickom priemysle a tiež v obchodných spoločnostiach chemického zamerania.