Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Biochémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Biochémia

Absolventi študijného programu Biochémia dokážu ovládať a udržiavať moderné experimentálne zariadenia, ktoré sú dôležité v biochemickom výskume a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti z oblasti biochémie a zodpovedajúce vedomosti z príbuzných študijných odborov. Počas diplomovej práce študent samostatne spracúva získané výsledky, na ich základe formuluje a overuje hypotézy a navrhuje praktické pokračovania v riešení študovanej problematiky. Tieto skúsenosti mu po skončení umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť výskumné projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program magisterského štúdia má štandardnú dĺžku 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.