Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Anorganická chémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Anorganická chémia

Absolvent študijného programu Anorganická chémia má znalosti z anorganickej chémie na súčasnej úrovni poznatkov vedného odboru vo svetovom merítku, ale i dobré znalosti z príbuzných chemických odborov ako sú materiálová chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, jadrová chémia, organická chémia, biochémia a environmentálna chémia. Počas štúdia získa vedomosti z teoretických základov chemickej väzby, kryštálovej a molekulovej štruktúry, ako i fyzikálno-chemických metód. Profil absolventa je doplnený potrebnými znalosťami z matematiky a fyziky.

Absolvent získal experimentálne zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať náročné práce v chemickom laboratóriu, najmä v oblasti syntézy nových zlúčenín a prípravy nových materiálov s požadovanými vlastnosťami. Rovnako je schopný využívať moderné prístroje najmä v oblasti  identifikácie štruktúry a inerpretovať takto získané výsledky. Má schopnosti osvojiť si nové experimentálne postupy. Počas štúdia získa praktické skúsenosti s využívaním modernej výpočtovej techniky na vedeckej úrovni.

Má znalosti aspoň z jedného cudzieho jazyka (najčastejšie z angličtiny), ktoré mu umožňujú orientovať sa v odbornej literatúre a uchádzať sa o študijné pobyty na zahraničných univerzitách v rámci európskych mobilných projektov alebo bilaterálnych spoluprác. Má predpoklady na vedecko-výskumnú prácu, ktoré získal pri riešení čiastkových výskumných problémov.

Okrem odborných znalostí môže získať aj základy manažmentu. Hĺbka a rozsah odborných vedomostí a experimentálnych zručností a úroveň diplomovej práce absolventa sú porovnateľné s tými, ktoré potrebujú na udelenie titulu Master of Science absolventi univerzít v štátoch EÚ a USA.

Uplatnenie absolventa je vo všetkých inštitúciách/firmách zaoberajúcich sa výskumom, výrobou, či využitím produktov najmä v   oblastiach chémie so zameraním na anorganickú, materiálovú, stavebnú chémiu, nerastných surovín, a pod..