Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Analytická chémia

Uplatnenie absolventov magisterského stupňa
študijného programu Analytická chémia

Absolventi študijného programu Analytická chémia dokážu definovať zadaný problém ako predmet chemickej analýzy a tvorivo navrhovať analytický postup vo všetkých jeho krokoch, od vzorkovania, cez úpravu vzorky až po vlastné meranie a vyhodnocovanie výsledkov merania.

Títo absolventi poznajú vlastnosti analytického signálu a majú vedomosti potrebné na jeho generovanie, dekódovanie, úpravu, spracovanie a vyhodnotenie v širších súvislostiach chemometrickými metódami, s konečným cieľom získania informácie potrebnej pre riešenie problémov spoločenskej praxe.

Absolventi študijného programu Analytická chémia sú schopní tvorivo a samostatne vykonávať vedecký výskum a vývoj metód chemickej analýzy, a uplatniť sa aj pri zodpovednom vedení projektov a profesných skupín napríklad v štátnych a súkromných laboratóriách kontroly kvality a kontroly výrobných procesov (štátne zdravotné ústavy, diagnostické laboratóriá súkromných kliník a lekárov, colné kontrolné laboratóriá, laboratóriá vodární a kanalizácií, kriminalistické laboratóriá, klinické laboratóriá, prevádzkové laboratóriá výrobných podnikov a zariadení, laboratoriá zamerané na kontrolu potravín a podobne). Dôraz je kladený na komplexnosť vedomostí zo všetkých oblastí poznania, z ktorých súčasná analytická chémia čerpá poznatky pre naplnenie jej cieľov.

Absolvent študijného programu Analytická chémia je schopný kriticky zhodnotiť získané informácie, vie pri riešení problémov aplikovať vedecký prístup a zosilnenou spätnou väzbou korigovať svoju odbornú činnosť tak, aby sa vyhol nesprávnej interpretácii svojich výsledkov. Študenti získavajú skúsenosti s formuláciou pracovných hypotéz, s návrhom a plánovaním experimentov vrátane sebakontroly rôznymi typmi testov, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v študijnom programe Chémia alebo niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky). Pre uchádzačov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, možno navrhnúť študijný program s dĺžkou štúdia 3 roky.