Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Chémia

Uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa
študijného programu Chémia

Absolventi študijného programu chémia sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi študijného programu chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, spracovania patentov. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.