Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Biochémia

Uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa
študijného programu Biochémia

Absolvent študijného programu Biochémia  je schopný kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru s istou mierou samostatnosti. Má dobré teoretické aj praktické znalosti základných chemických a biologických  disciplín, ale v rámci širšieho základu tiež poznatky z fyziky a matematiky, vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie.

Absolvent počas štúdia pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy v oblasti základných chemických a biologických disciplín a vzťahy medzi nimi, nadhľad a prepojenie aj s ďalšími prírodovednými odbormi (fyzika, matematika).

Absolvent získa počas štúdia schopnosť používať vybrané metódy chemických a biologických disciplín, pracovať s  prístrojmi a  biologickým materiálom v základnom a aplikovanom výskume a výrobnej praxi. Dokáže v laboratóriu a výrobe používať bežné metódy, ktoré boli vyvinuté pre biochemický výskum a vývoj. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach  organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh.

Dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumnou orientáciou. Absolvent sa môže uplatniť v širokom rozpätí pracovísk v rámci SAV, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a  lesníctva, potravinárskeho, chemického a  farmaceutického priemyslu, životného  prostredia. Vie zavádzať technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s  verejnosťou.