Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Biológia

Uplatnenie absolventov magisterských  programov v odbore Biológia

Absolventi biologických študijných programov Prírodovedeckej fakulty UK na magisterskom stupni ovládajú základné vedecké metódy biologického výskumu, ktoré sú schopní tvorivo aplikovať vo svojej práci, a prispievať tak k rozvoju vedeckého poznania. Majú predpoklady pre úspešné uplatnenie v tímovej práci v širokom spektre vedeckých a výskumných inštitúcií zameraných na biologické, poľnohospodárske, lesnícke, environmentálne, medicínske alebo farmaceutické vedy, sú odborne pripravený tvorivo pracovať vo vedeckých ústavoch SAV, na rôznych stupňoch výskumu a riadenia rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, potravinárskeho priemyslu alebo zdravotníctva, ako aj na univerzitách, v prírodovedných múzeách a v inštitúciách na ochranu prírody.

Absolventi nachádzajú uplatnenie aj na všetkých univerzitách s prírodovedným, pedagogickým a lekárskym zameraním, ale aj v špeciálnom výskume rezortu Ministerstva vnútra SR. Absolventi sa uplatňujú aj na pracoviskách rezortov zdravotníctva (biochemické a genetické laboratóriá, špecializované pediatrické oddelenia, súdnolekárske oddelenia), potravinárskeho priemyslu, kultúry (prepojenie archeológie a antropológie), športu, v inštitúciách využívajúcich poznatky o vzťahu človeka a pracovného prostredia (priemyslový dizajn, pracovné lekárstvo, poisťovníctvo, architektúra a technika).

Absolventi biologických študijných programov Prírodovedeckej fakulty UK sa vyznačujú vysokou úspešnosťou v získavaní PhD štipendií v špičkových domácich i zahraničných vedecko-výskumných inštitúciách verejného i súkromného sektora a majú tiež vynikajúce vyhliadky zamestnať sa v malých a stredných podnikoch zameraných na aplikovaný, ale aj základný výskum v oblasti antropológie, biotechnológií, botaniky, ekológie, fyziológie rastlín, fyziológie živočíchov a etológie, genetiky, mikrobiológie, molekulárnej biológie, virológie či zoológie.