Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Systematická biológia

Uplatnenie absolventa bakalárskeho študijného programu Systematická biológia

Absolvent študijného programu sa orientuje v systéme fauny a flóry, má prehľad o informačných zdrojoch a je schopný determinovať druhy fauny a flóry Slovenska. Orientuje sa aj vo svetovej faune a flóre a je schopný determinovať komerčne využívané druhy fauny a flóry zaradené do zoznamov CITES. Má základné znalosti o zákonoch týkajúcich sa ochrany prírody, ovláda metódy preparácie živých prírodnín, metódy zberu materiálu v teréne, odberu vzoriek živého materiálu i dokumentácie fauny a flóry.

* * *

Absolventi bakalárskeho študijného programu Biológia, ako aj študijného programu Systematická biológia, nadobudnú spôsobilosť vykonávať povolanie vo svojej oblasti, odporúča sa však, aby pokračovali v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu na magisterskom stupni. Na bakalárske študijné programy priamo nadväzujú magisterské a doktorandské študijné programy, kde sa študenti hĺbkovo oboznamujú s teóriami a metódami vedných odborov biológie. Absolventi sú schopní zvládať zložité úlohy, ktoré kladie na tieto disciplíny špičkový výskum a rozhodovacia sféra.