Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

bc. Biológia

Uplatnenie absolventa bakalárskeho študijného programu Biológia

Absolvent študijného programu Biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu, ako aj praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie od molekuly či bunky až po celý ekosystém. Počas štúdia si osvojuje znalosti z antropológie, biotechnológie, botaniky, cytológie, ekológie, etológie, fyziológie rastlín a živočíchov, genetiky, hydrobiológie, imunológie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, parazitológie, virológie zoológie i ďalších odborov. Získava tiež poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokáže využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.

* * *

Absolventi bakalárskeho študijného programu Biológia, ako aj študijného programu Systematická biológia, nadobudnú spôsobilosť vykonávať povolanie vo svojej oblasti, odporúča sa však, aby pokračovali v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu na magisterskom stupni. Na bakalárske študijné programy priamo nadväzujú magisterské a doktorandské študijné programy, kde sa študenti hĺbkovo oboznamujú s teóriami a metódami vedných odborov biológie. Absolventi sú schopní zvládať zložité úlohy, ktoré kladie na tieto disciplíny špičkový výskum a rozhodovacia sféra.