Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Ponuka akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia

Študijné programy v študijnom odbore

4.2.1 Biológia

 • Antropológia
 • Mikrobiológia
 • Botanika
 • Molekulárna biológia
 • Fyziológia rastlín
 • Virológia
 • Fyziológia živočíchov a etológia
 • Zoológia
 • Genetika

Študijné programy v študijnom odbore

4.3.2 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

 • Ekológia

Študijné programy v študijnom odbore

4.1.14 Chémia

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Organická a bioorganická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Teoretická a počítačová chémia

Študijné programy v študijnom odbore

4.1.23 Geológia

 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
 • Inžinierska geológia a hydrogeológia
 • Ložisková geológia
 • Mineralógia a petrológia
 • Paleontológia
 • Dynamická geológia
 • Biomineralógia
 • Pedológia

Študijné programy v hlavnom študijnom odbore

4.1.35 Geografia

Študijné programy v hlavnom študijnom odbore

4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

 • Environmentálna geochémia 
 • Environmentálna ekológia

Študijné programy v študijnom odbore

4.3.3 Environmentálny manažment

 • Environmentálne plánovanie a manažment

Študijné programy v študijnom odbore

5.2.25 Biotechnológie

 • Biotechnológie

Študijné programy v študijnom odbore

Učiteľstvo akademických predmetov

 • Učiteľstvo biológie v kombinácii
 • Učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
 • Učiteľstvo geografie v kombinácii
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii

Bližšie informácie o študijných programoch v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov [.doc]

****************************************************
Stará webová stránka PriF UK  http://staryweb.fns.uniba.sk/?3832