Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Ponuka akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia

Študijné programy v študijnom odbore

3. Biológia

 • Antropológia
 • Botanika
 • Fyziológia rastlín
 • Fyziológia živočíchov a etológia
 • Genetika
 • Mikrobiológia
 • Molekulárna biológia
 • Virológia
 • Zoológia

 

Študijné programy v študijnom odbore

4. Biotechnológie

 • Biotechnológie

 

Študijné programy v študijnom odbore

7. Ekologické a environmentálne vedy

 • Ekológia
 • Environmentálna ekológia
 • Environmentálna geochémia
 • Environmentálne plánovanie a manažment

 

Študijné programy v študijnom odbore

17. Chémia

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Biochémia
 • Fyzikálna chémia
 • Jadrová chémia a rádioekológia
 • Organická a bioorganická chémia
 • Teoretická a počítačová chémia

 

Študijné programy v študijnom odbore

38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

 • Učiteľstvo biológie v kombinácii
 • Učiteľstvo chémie v kombinácii
 • Učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii
 • Učiteľstvo geografie v kombinácii

 

Študijné programy v študijnom odbore

42. Vedy o Zemi

 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
 • Dynamická geológia
 • Inžinierska geológia a hydrogeológia
 • Ložisková geológia
 • Mineralógia a petrológia
 • Paleontológia
 • Pedológia
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve - externá forma
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia


Bližšie informácie o študijných programoch v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov [.doc]

****************************************************
Stará webová stránka PriF UK  http://staryweb.fns.uniba.sk/?3832