Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

zabezpečuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov neučiteľského smeru štúdia, absolvovaním ktorého účastníci získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov:

  • biológia,
  • chémia,
  • geografia,
  • environmentalistika.

Štúdium je 4-semestrové a prebieha formou blokových konzultácií. Ťažiskom štúdia je pedagogika, psychológia a teória vyučovania príslušného predmetu. Blokové konzultácie sú v piatok a v sobotu trikrát za semester. Rozsah štúdia je 260 hodín s 2 týždňami pedagogickej praxe.

Náklady na štúdium si účastníci hradia sami (samoplatcovia). Predpokladané náklady na celé štúdium sú 1 300 €. Uvedenú sumu je možné zaplatiť za každý semester zvlášť.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou z predmetov pedagogika, psychológia, teória vyučovania príslušného predmetu a obhajobou záverečnej písomnej práce.

Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášku na tlačive pre štúdium na vysokú školu (pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské a inžinierske štúdium) doplnené fotokópiou diplomu, krátkym životopisom a potvrdením od lekára o spôsobilosti vykonávať pedagogickú činnosť.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Univerzita Komenského 
Prírodovedecká fakulta 
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky 
Mlynská dolina 
842 15 Bratislava 4

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese: dpsfns.uniba.sk, príp. na telefónnom čísle 02/60296 451.