Študijný odbor Učitelstvo a pedagogické vedy

Názov študijného programu

UČITEĽSTVO BIOLÓGIE, GEOGRAFIE A CHÉMIE V KOMBINÁCII

Názov študijného odboru

38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  - nový názov

(1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov)

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.

Pracovisko garanta

Filozofická fakulta UK (celouniverzitný garant učiteľstva)

Spolugaranti študijného programu (podľa odboru)

doc. RNDr. Katarína Ušáková, CSc. biológia

usakovafns.uniba.sk

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. geografia

triznafns.uniba.sk

doc. RNDr. Mária Mečiarová, CSc. chémia

meciarovafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent učiteľského štúdia uvedených prírodovedných predmetov nie je plne kvalifikovaný pre ich výučbu na základnej škole, na gymnáziách so štvorročným a osemročným štúdiom, ako aj na niektorých ďalších stredných školách. Môže sa však uplatniť napríklad v centrách voľného času, v záujmových krúžkoch, v metodických centrách, v Štátnom pedagogickom ústave. Do úvahy prichádzajú aj vydavateľstvá s prírodovedným zameraním. Pre získanie plnej kvalifikácie sa absolvent bakalárskeho stupňa musí uchádzať o štúdium na magisterskom stupni.

Teoretické vedomosti

Absolvent učiteľského štúdia získava teoretické vedomosti v troch základných zložkách prípravy. V pedagogicko-psychologickej, odbornej (jednotlivé prírodovedné disciplíny) a v didaktickej zložke. V príprave zo psychológie si osvojí základné poznatky zo všeobecnej, vývinovej, pedagogickej a sociálnej psychológie. Dôraz sa kladie najmä na problematiku učenia z behaviorálneho ako aj kognitívneho hľadiska. Absolvent získa tiež vedomosti o vplyve rodiny a školy na utváranie osobnosti. V príprave z pedagogiky si osvojí predovšetkým teoretické poznatky o jednotlivých metódach, formách a prostriedkoch vyučovania prírodovedných poznatkov.

V odbornej príprave získa budúci učiteľ prírodovedných predmetov dostatočnú vertikálnu nadstavbu nad poznatkami z chémie, ktoré tvoria obsah učiva jednotlivých predmetov na stredných školách. Ďalej získa bohaté teoretické poznatky, ktoré tvoria horizontálnu nadstavbu logicky súvisiacu s vyučovaním prírodovedných predmetov na základných a stredných školách. V didaktickej príprave získa potrebné teoretické vedomosti, ktoré mu umožňujú správne realizovať výchovnovzdelávací proces na základných a na stredných školách, predovšetkým na gymnáziách, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia. 

Praktické schopnosti a zručnosti

V bakalárskom stupni sa vytvoria základy pre praktické schopnosti, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia a to predovšetkým:

· plánovanie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch podľa základných pedagogických dokumentov

· tvorba modelov rôznych typov vyučovacích hodín najmä so zameraním na realizáciu problémového vyučovania

· vytvárať podmienky pre rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov,

· zvládnutie práce s rôznymi druhmi materiálnych a didaktických prostriedkov, s dôrazom na využívanie najmodernejších informačných a komunikačných technológií

· schopnosť realizovať čiastkové úlohy výskumu v rámci seminárnej, ročníkovej alebo diplomovej práce

· schopnosť čiastočne obsahovo a organizačne zabezpečiť exkurzie

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

V bakalárskom stupni sa vytvoria základy pre doplňujúce schopnosti a zručnosti, ktoré sa plne rozvinú v magisterskom stupni štúdia a to predovšetkým:

· schopnosť pracovať v tíme pre dosiahnutie stanovených cieľov vybraných projektov

· schopnosť sledovať aktuálny vývoj vo vede, v oblasti školskej edukácie a tvorivo aplikovať získané poznatky vo vlastnej pracovnej činnosti