Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný odbor Geológia

Názov študijného programu:

Geológia

Názov študijného odboru 4.1.23 Geológia

Stupeň a forma štúdia Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia 3 akademické roky

Garant študijného programu doc. RNDr. Roman Aubrecht, CSc.

Pracovisko garanta Katedra geológie a paleontológie PRIF UK

Tel: 02/60296 543

Mail: aubrechtfns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu geológia dokážu analyzovať základné geologické problémy a pod odborným vedením vykonávajú terénne mapovacie a laboratórne práce. Absolvent bakalárskeho stupňa vie pracovať na grafickom spracovaní geologických mapových podkladov, ovláda počítačové spracovanie geologických údajov, pracuje s geologickými databázami.

Absolventi študijného programu geológia získajú základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, všeobecnej a systematickej paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie, petrografie magmatických, metamorfovaných a sedimentárnych hornín, sedimentológie, z aplikovanej geofyziky, inžinierskej geológie, geochémie a ložísk nerastných surovín, hydrogeológie a environmentálnej geológie. Praktické overenie teoretických vedomosti získajú študenti na kurze geologického mapovania a v rámci terénnych cvičení, diferencovaných podľa odborného zamerania na jednotlivé ročníky. V študijnom programe sú zahrnuté základné kurzy súboru analytických metód používaných pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy spracovania geologických údajov na PC.

Absolventi študijného programu geológia nachádzajú uplatnenie v štátnych a súkromných organizáciách zameraných na geologický prieskum a výskum ako aj vo firmách a inštitúciách zameraných na oblasť environmentálno-ekologickú, územno-projekčnú, reklamnú a poradenskú činnosť.

Biogeológia

Názov študijného odboru 4.1.23 Geológia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garant študijného programu  doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.

Pracovisko garanta  Katedra geochémie

Tel: 02/60296218

Mail: hillerfns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu biogeológia  sú  široko vzdelaní prírodovedci, schopní  plniť aj komplexnejšie úlohy v menších inštitúciách, ktoré nemajú možnosť zamestnávať väčší počet rôznych špecialistov (geológ, biológ, environmentalista). Absolventi majú možnosť uplatniť sa pri spracovaní prírodovedného materiálu a popularizácii prírodovedných informácií, pri koordinácii styku s verejnosťou a lektorskej práci v rôznych oblastiach (štátna správa, miestne samosprávy, nevládne organizácie, spravovanie veľkoplošných chránených území, múzeá, mimoškolské vzdelávanie detí a dospelých, informačné služby), v súkromnom sektore v oblasti ekoturistiky a firmách špecializovaných na environmentálnu problematiku, do ktorej patrí napr. nakladanie s komunálnym, banským a priemyselným odpadom z chemickej výroby, drevospracujúceho, papierenského a potravinárskeho priemyslu a ďalších činností (sanácia znečistených území, čistenie a úprava odpadových vôd, spracovanie druhotných surovín, využívanie biomasy a ďalšie).

Geológia vo využívaní krajiny

Názov študijného odboru 4.1.23 Geológia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garant študijného programu  prof .RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

Pracovisko garanta  Katedra hydrogeológie

Tel: 02/60296593

Mail:  miriam.fendekovafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent študijného programu geológia vo využívaní krajiny je pripravený pre prácu orientovanú na racionálne využitie krajiny, tvorbu a ochranu životného prostredia, hodnotenie geopotenciálov a geohazardov krajiny, ako aj na prípravu a realizáciu projektov súvisiacich s geologickými a geografickými zložkami prostredia. Študijný program umožňuje získanie potrebných vedomostí, praktických skúseností, zručností a manažérskych schopností pre navrhovanie a využívanie metód regionálneho geologického i geografického výskumu pri riešení otázok situovania významných objektov infraštruktúry (obytné komplexy, dopravná sieť, produktovody, skládky odpadu, objekty oddychu, športu a rekreácie a pod.) a realizácii potrebných zásahov do krajinného prostredia pri dodržaní zásad tvorby a ochrany životného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja krajiny. Absolventi sú pripravení zaradiť sa na trh práce (hlavne pracoviská štátnej správy a samosprávy, inštitúcie so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, pracoviská geologického prieskumu) alebo na pokračujúce štúdium v magisterskom stupni na Prírodovedeckej fakulte UK v širokom rozsahu výberu študijných programov odborov Geológia, Geografia, príp. i Ochrana a využívanie krajiny a Environmentálny manažment (napr. Inžinierska geológia a hydrogeológia, Fyzická geografia a geoinformatika, Environmentálna geochémia, príp. ďalšie).

Paleobiológia

Názov študijného odboru 4.1.23 Geológia  4.2.1. Biológia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garanti študijného programu  doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Pracoviská garantov  Katedra geológie a paleontológie Katedra ekológie

Tel: 02/60296229  02/60296257

Mail:  sabolfns.uniba.sk   klembarafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent bakalárskeho programu získa vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov. Získanie základných poznatkov z molekulárnej biológie a genetiky mu zároveň vytvorí základy ako pre pochopenie mikroevolučných procesov, tak aj pre následné možné zameranie sa na paleogenetický výskum mitochondriálnej a jadrovej DNK vyhynutých organizmov. V rámci geologickej časti štúdia sa absolvent oboznámi s princípmi historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe Západných Karpát a priľahlých území umožní vnímať vývoj biosféry v paleogeografickom kontexte. Štúdium umožní absolventovi riešiť otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti. Keďže podobný študijný program v bakalárskom stupni zatiaľ na území Slovenska chýba, jeho absolvent  nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe.