Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný odbor Geografia

Kliknite na študijný program:

Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK

02/60296 518

jozef.minaruniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu „Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie“ dokážu analyzovať jednotlivé zložky krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach pre potreby plánovania ľudských aktivít v krajine. Identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav. Absolventi ovládajú prácu s PC a vybranými technológiami GIS tak, že dokážu utvárať v tomto prostredí účelové kartografické výstupy.

Majú základné povedomie a kompetencie v oblasti environmentálnej legislatívy. Dokážu pracovať so špecialistami jednotlivých vedných odborov, ktoré študujú parciálne sféry krajinnej sféry a majú zvládnutézáklady manažmentu krajiny. Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojené s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach. Absolventi študijného programu „Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie“ dokážu pre potreby krajinného plánovania vytvárať špecifické databázy, spracovávať údaje o krajine a kartograficky zobrazovať jej jednotlivé časti. Majú široké možnosti uplatnenia vo verejnej správe (najmä v rezortoch životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, pôdohospodárstva a v orgánoch samospráv regiónov, miest a obcí), v súkromných expertných firmách (zameraných na rôzne aktivity v krajinnom plánovaní a hodnotení krajiny, jej zdrojov a potenciálov a pod.), ale i najrôznejších ďalších odvetviach hospodárstva.

Pozrite si bližšie informácie pre uchádzačov na webovej stránke katedry fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK

Geografia, kartografia a geoinformatika

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Eva Mičietová CSc.

Pracovisko garanta

Katedra kartografie, geoinformatiky a DPZ PRIF UK

02/60296 286

micietovafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu Geografia, kartografia a geoinformatika dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry. Identifikujú parciálne javy v jednotlivých geosférach sú schopní posudzovať premeny v krajine a regiónoch tak, aby špecifikovali premeny prírodného systému a zhodnotili jeho súčasný stav so zameraním na geografiu SR.

Absolventi ovládajú metodiku kartografického modelovania geografickej informácie. Vedia navrhovať, používať a vyhodnotiť vlastnosti kartografických zobrazení v geografických aplikáciách. Vedia kartograficky modelovať rôzne geografické témy a majú praktické zručnosti pri tvorbe tematických máp geografických entít krajiny.

Absolventi majú vedomosti a praktické zručnosti v používaní geografických informačných systémov, pričom ovládajú digitálne metódy zberu geografickej informácie, digitálne metódy jej integrácie v geografickej báze údajov, digitálne metódy modelovania priestorových vzťahov, generovanie pridanej hodnoty integrovanej geografickej informácie a tvorbu poznatkov pre rozhodovanie a digitálne metódy distribúcie geografickej informácie vo forme geografických informačných a mapových služieb.

Absolventi majú praktické zručnosti v používaní geografických informačných služieb v prostredí internetu a ovládajú nástroje univerzálnej geografickej komunikácie v prostredí priestorových informačných infraštruktúr. Absolventi majú praktické zručnosti vyvíjať základné geografické webové aplikácie.

Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium, externé štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK

02/60296 388

slavikfns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi ovládajú základné poznatky, pojmy, metódy geografických analýz a verejnej správy. V rámci štúdia tohto študijného programu získavajú postupne znalosti z jednotlivých čiastkových disciplíny humánnej geografie, regionálnej geografie, fyzickej geografie, GIS a verejnej správy. Na základe týchto poznatkov sú schopní samostatne analyzovať javy, procesy a aktuálne problémy v spoločnosti na lokálnej úrovni (mestá, obce), v regiónoch, na národnej i nadnárodnej úrovni. Pri týchto analýzach využívajú všetky najnovšie postupy, ich prednosťou je nielen tvorba textových dokumentov, ale aj tvorba databáz, ich vyhodnotenie a grafická a kartografická interpretácia.

Absolvovaním bloku terénnych prác sú dobre pripravení na prácu a komunikáciu v teréne (získavanie informácií) a kontakt s rôznym typom inštitúcií. Pre potreby inštitúcií verejnej správy sú schopní tvoriť základné dokumenty, expertízy, odborné stanoviská, plány rozvoja, sociálno-ekonomické analýzy a prezentovať ich najmodernejšími spôsobmi. Ďalej sú schopní riešiť, organizovať a riadiť vymedzenú činnosť verejnej správy v danom priestore, hľadať spôsoby jej optimalizácie a racionalizácie.

Absolventi majú základné znalosti v celom spektre príbuzných disciplín, čo im výrazne rozširuje možnosti uplatnenia v praxi. Majú základné poznatky z ekonómie, manažmentu, sociológie, práva, demografie, rétoriky, atď.

Absolventi tohto štúdia sú pripravení plniť úlohy vo všetkých inštitúciách samosprávy (mestské a obecné úrady, VÚC) a štátnej správy (okresné úrady, krajské úrady, sieť špecializovaných úradov, ústredné orgány), v regionálnych rozvojových agentúrach, vzdelávacích inštitúciách, atď. Ďalej sú schopní pracovať v rôznych odvetviach hospodárstva, súkromnom sektore, v nevýrobnej sfére a v ďalších inštitúciách zameraných na priestorové aspekty spoločnosti.

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

Názov študijného odboru

4.1.35 Geografia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

Pracovisko garanta

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

PRIF UK

02/60296622

gurnak@fns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia dokážu analyzovať problémy a zhodnotiť možnosti krajinnej sféry na rôznych hierarchických úrovniach identifikáciou parciálnych javov v jednotlivých geosférach v rámci fyzickej ale najmä humánnej geografie. Sú schopní posudzovať premeny v regiónoch verejnosprávnych tak, aby špecifikovali premeny sociálno-geografického prostredia. Majú základné znalosti o časopriestorových súvislostiach európskej integrácie so zameraním na Slovensko.

Absolventi ovládajú prácu s PC a majú základy manažmentu krajiny (prírodnej a socioekonomickej sféry). Na úrovni nešpecifického transferu dokážu riešiť problémové úlohy spojene s analýzou geografického prostredia v jednotlivých regiónoch i problémových oblastiach.

Absolventi majú znalosti v kartografii, geoinformatike a o ich aplikovaní na riešenie problémov v jednotlivých hospodárskych a spoločenských oblastiach.

Absolventi majú široké možnosti uplatnenia v najrôznejších odvetviach hospodárstva, verejnej správy, súkromnom sektore, v inštitúciách zameraných na regionálne aspekty v krajine. Dokážu posudzovať, navrhovať zmeny, vytvárať databázy, kartograficky zobrazovať jednotlivé časti krajiny.