Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Názov študijného programu ENVIRONMENTALISTIKA

Názov študijného odboru

Medziodborový študijný program (§51 ods. 5 zákona)

4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny

4.3.3 Environmentálny manažment

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garanti študijného programu

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Pracoviská garantov

Katedra environmentalnej ekologie PRIF UK

02/60296 575

fargasova@fns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu environmentalistika môžu vykonávať odborné úlohy na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vykonávať informačnú a konzultačnú činnosť, pripravovať informácie pre propagačnú a osvetovú činnosť na úseku ochrany životného prostredia. Absolvent ovláda základnú problematiku životného prostredia a zásady trvalo udržateľného rozvoja.

Absolventi študijného programu environmentalistika získajú vedomosti zo študijných odborov charakterizujúcich zložky životného prostredia ako sú geológia, meteorológia, hydrológia, geografia, pedológia, biológia. Ďalšie vedomosti získajú z oblasti ekológie, krajinnej ekológie, ekosozológie, chémie, geochémie, environmentálneho práva, druhovej ochrany, územnej ochrany, ochrany prírodných zdrojov, trvalo udržateľného rozvoja. Všetky získané vedomosti môžu uplatniť vo vedeckých a výskumných inštitúciách ako aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy.