Študijný odbor Chémia

Názov študijného programu CHÉMIA alebo CHÉMIA(konverzný)

Názov študijného odboru

17. Chémia - nový názov (4.1.14 Chémia)

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

4 akademické roky pre konverzný - v konverznom programe je prvý rok štúdia zameraný na doplnenie základných vedomostí najmä z oblastí matematiky, fyziky, chémie, a tiež osvojenie si základných laboratórnych zručností.  Študent sa môže na tento program zapísať priamo, alebo môže byť do tohto programu preradený na základe výsledku vstupných testov.

 

Garant študijného programu

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra organickej chémie PRIF UK

02/60296 323

putalafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu chémia sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi študijného programu chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, spracovania patentov. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.

Tento študijný program získal ako jediný na Slovensku známku kvality Chemistry Eurobachelor, na základe ktorej je toto vzdelanie plne uznané ako ekvivalentné všetkými významnejšími európskymi univerzitami.

Home - ECTN

 

 

Praktická výuka v tomto študijnom programe sa realizuje aj v novovybudovaných moderných laboratóriách.

Názov študijného programu BIOCHÉMIA alebo BIOCHÉMIA(konverzný)

Názov študijného odboru

17. Chémia  - nový názov  (4.1.14 Chémia)

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

4 akademické roky pre konverzný – v konverznom programe je prvý rok štúdia zameraný na doplnenie základných vedomostí najmä z oblastí matematiky, fyziky, chémie a tiež osvojenie si základných laboratórnych zručností.  Študent sa môže na tento program  zapísať priamo, alebo môže byť do tohto programu preradený na základe výsledku vstupných testov.

 

Garant študijného programu

prof.RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Pracovisko garanta

Katedra biochémie PRIF UK

02/60296402

nosekfns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent študijného programu je schopný kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru s istou mierou samostatnosti. Má dobré teoretické aj praktické znalosti základných chemických a biologických disciplín, ale v rámci širšieho základu tiež poznatky z fyziky a matematiky, vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie.

Absolvent počas štúdia pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy v oblasti základných chemických a biologických disciplín a vzťahy medzi nimi, nadhľad a prepojenie aj s ďalšími prírodovednými odbormi (fyzika, matematika).

Absolvent získa počas štúdia schopnosť používať vybrané metódy chemických a biologických disciplín, pracovať s prístrojmi a biologickým materiálom v základnom a aplikovanom výskume a výrobnej praxi. Dokáže v laboratóriu a výrobe používať bežné metódy, ktoré boli vyvinuté pre biochemický výskum a vývoj. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh.

Dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumnou orientáciou. Absolvent sa môže uplatniť v širokom rozpätí pracovísk v rámci SAV, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu, životného prostredia. Vie zavádzať technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s verejnosťou.