Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijný odbor Chémia

Názov študijného programu CHÉMIA

Názov študijného odboru

4.1.14 Chémia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra organickej chémie PRIF UK

02/60296 323

putalafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného programu chémia sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi študijného programu chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, spracovania patentov. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.

Tento študijný program získal ako jediný na Slovensku známku kvality Chemistry Eurobachelor, na základe ktorej je toto vzdelanie plne uznané ako ekvivalentné všetkými významnejšími európskymi univerzitami.

Praktická výuka v tomto študijnom programe sa realizuje aj v novovybudovaných moderných laboratóriách.

Názov študijného programu BIOCHÉMIA

Názov študijného odboru

4.1.14 Chémia

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

prof.RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Pracovisko garanta

Katedra biochémie PRIF UK

02/60296402

nosekfns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent študijného programu je schopný kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru s istou mierou samostatnosti. Má dobré teoretické aj praktické znalosti základných chemických a biologických disciplín, ale v rámci širšieho základu tiež poznatky z fyziky a matematiky, vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie.

Absolvent počas štúdia pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy v oblasti základných chemických a biologických disciplín a vzťahy medzi nimi, nadhľad a prepojenie aj s ďalšími prírodovednými odbormi (fyzika, matematika).

Absolvent získa počas štúdia schopnosť používať vybrané metódy chemických a biologických disciplín, pracovať s prístrojmi a biologickým materiálom v základnom a aplikovanom výskume a výrobnej praxi. Dokáže v laboratóriu a výrobe používať bežné metódy, ktoré boli vyvinuté pre biochemický výskum a vývoj. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh.

Dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumnou orientáciou. Absolvent sa môže uplatniť v širokom rozpätí pracovísk v rámci SAV, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu, životného prostredia. Vie zavádzať technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov.

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s verejnosťou.