Študijný odbor Biológia

Názov študijného programu:

Biológia

Názov študijného odboru

3. Biológia  - nový názov

(4.2.1 Biológia)

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Jela Mistríková, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra mikrobiológie a virológie PRIF UK

02/60296 485

mistrikova@fns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent študijného programu biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu i praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém).

Absolventi študijného programu biológia majú znalosti z biologických vedných odborov (genetika, molekulárna biológia, fyziológia rastlín a živočíchov, cytológia, imunológia, mikrobiológia, biotechnológie, botanika, zoológia, biológia človeka, ekológia a pod.), majú poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh.

Absolventi študijného programu biológia môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumnotechnickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú tiež splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v teréne, predovšetkým v environmentálne – ekologicky orientovaných pracoviskách, a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.

Systematická biológia

Názov študijného odboru

3. Biológia  - nový názov

(4.2.1 Biológia)

Stupeň a forma štúdia

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia

3 akademické roky

Garant študijného programu

doc. RNDr. Eva Tirjaková, CSc.

Pracovisko garanta

Katedra zoológie PRIF UK

02/60296256

tirjakova@fns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť vykonávať povolanie alebo pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Orientuje sa v systéme fauny a flóry, má prehľad o informačných zdrojoch a s ich pomocou je schopný determinovať na potrebnej úrovni druhy fauny a flóry Slovenska.

Orientuje sa v svetovej faune a flóre (s využitím informačných zdrojov) a je schopný determinovať komerčne využívané druhy fauny a flóry zaradené do zoznamov CITES. Má základné znalosti o zákonoch o ochrane prírody potrebných pre prácu v oblasti ochrany prírody. Ovláda metódy prípravy živých prírodnín (najmä pre potreby determinácie a základnej konzervácie), metódy zberu materiálu v teréne, odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácie fauny a flóry.

Paleobiológia

Názov študijného odboru 42. Vedy o Zemi a 3. Biológia - nový názov (4.1.23 Geológia  4.2.1. Biológia)

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garanti študijného programu  doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Pracoviská garantov  Katedra geológie a paleontológie Katedra ekológie

Tel: 02/60296229  02/60296257

Mail:  sabolfns.uniba.sk   klembarafns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolvent bakalárskeho programu získa vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov. Získanie základných poznatkov z molekulárnej biológie a genetiky mu zároveň vytvorí základy ako pre pochopenie mikroevolučných procesov, tak aj pre následné možné zameranie sa na paleogenetický výskum mitochondriálnej a jadrovej DNK vyhynutých organizmov. V rámci geologickej časti štúdia sa absolvent oboznámi s princípmi historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe Západných Karpát a priľahlých území umožní vnímať vývoj biosféry v paleogeografickom kontexte. Štúdium umožní absolventovi riešiť otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti. Keďže podobný študijný program v bakalárskom stupni zatiaľ na území Slovenska chýba, jeho absolvent  nájde uplatnenie nielen v podmienkach medziodborového výskumu (biológia, ekológia, paleontológia, geológia) na tradičných vedeckých inštitúciách, ale aj v rámci tretieho sektora v organizáciách a združeniach so zameraním na popularizáciu vedy, ochranu prírody, celoživotné vzdelávanie, legislatívu, prípadne v štátnej správe.

Medicínska biológia

Názov študijného programu  MEDICÍNSKA  BIOLÓGIA

Názov študijného odboru  3. Biológia  - nový názov  (4.2.1. Biológia)

Bakalársky stupeň – denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia  3 akademické roky

Garant študijného programu  prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

Pracovisko garanta  Katedra molekulárnej biológie

Tel: 02/60296444

Mail: kadasifns.uniba.sk

Profil absolventa študijného programu

Absolventi odboru Medicínska biológia (1. stupeň) nájdu  uplatnenie v  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch,  i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu  a pod.), špeciálne  v oblasti zdravotníctva, kde už v súčasnosti a očakáva sa, že v blízkej budúcnosti ešte vo väčšej miere, nastane posun do oblasti analýz a štúdií na úroveň genómov.  Získané poznatky sa budú využívať tak v oblasti diagnostiky, liečby ako aj prevencie. Zriadenie nového študijného programu Medicínska biológia je reakciou na túto tendenciu a potrebu praxe.

Absolvent

- získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie v biológii,

- vie ich používať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu,

- je schopný pochopiť súvislosti medzi biológiou a ďalšími prírodovednými odbormi,

- dokáže používať metódy biologických a niektorých chemických vedných disciplín,

- je spôsobilý pracovať s prístrojmi a materiálom používanom v základnom a aplikovanombiologickom  výskume,

- dokáže analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume

- na základe získaných údajov navrhnúť možné riešenie problému,

- dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu,

-  je schopný organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast,

-  dokáže udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji,

- je spôsobilý komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore