Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Ponuka balárskych študijných programov

Študijný odbor Biológia

Študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy

Študijný odbor Vedy o Zemi

Študijný odbor Chémia

Študijný odbor Učitelstvo a pedagogické vedy 

Bachelor Study in English

*****************************************************

Bakalárske študijné programy

biológia

systematická biológia

medicínska biológia1

environmentalistika

geológia

paleobiológia

geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

geografia, geoinformatika a kartografia

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

ekonomická, sociálna a politická geografia

geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje

chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)

biochémia

environmental studies – v anglickom jazyku

biological chemistry – v anglickom jazyku

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

učiteľstvo predmetov biológia a matematika2

učiteľstvo predmetov chémia a matematika2

učiteľstvo predmetov geografia a matematika2

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk3

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk3

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk3

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk3

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk3

 

 

1 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a Farmaceutickou fakultou UK

2 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK

3 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK