Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Ponuka balárskych študijných programov

Študijný odbor Biológia

Študijný odbor Environmentalistika

Študijný odbor Geografia

Študijný odbor Geológia

Študijný odbor Chémia

Študijný odbor Učitelstvo

Študijné programy v anglickom jazyku

*****************************************************

Bakalárske študijné programy

biológia

systematická biológia

medicínska biológia1

environmentalistika

geológia

paleobiológia

geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie

geografia, geoinformatika a kartografia

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 

ekonomická, sociálna a politická geografia²

geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje²

chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)

biochémia

environmental studies – v anglickom jazyku

biological chemistry – v anglickom jazyku

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

učiteľstvo predmetov biológia a matematika3

učiteľstvo predmetov chémia a matematika3 

učiteľstvo predmetov geografia a matematika3 

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk4

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk4

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk4

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk4

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk4

 

 

1 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Lekárskou fakultou UK a Farmaceutickou fakultou UK

2 študijné programy sú v procese akreditácie a budú ponúkané až po rozhodnutí ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul. V prípade ukončenia akreditačného procesu uvedené dva nové programy nahradia program " geografia a demografia v štátnej správe a samospráve"

3 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK

4 študijné programy budú uskutočňované v spolupráci s Filozofickou fakultou UK