Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Posterová sekcia

  Chemická sekcia

 1. Katarína Baďurová, Martin Motola, Daniela Nýblová, Gustav Plesch, Syed A.M. Tofail: Príprava práškov a filmov hydroxyapatitu dopovaného stronciom
 2. Matúš Čakurda, Andrej Boháč, Pavol Koiš, Margita Lácová, Miroslav Murár: Syntéza nových derivátov pyridín-2(1H)-ónu s potenciálnou anti-HBV, anti-AD a protirakovinovou aktivitou
 3. David Diviš, Eva Viglašová, Michal Galamboš: Príprava a charakterizácia modifikovaného sorbentu na báze biouhlia
 4. Daniel Furka, Samuel Furka, Mira Naftaly: Hydrotermálna syntéza čistých aj dopovaných nanočastíc ZnO a štúdium optických a dielektrických vlastností pomocou THz spektroskopie
 5. Paulína Galbavá, Jaroslav Blaško, Ľudmila Gabrišová, Oliver Macho, Žofia Szabóová: Priama analýza parafínu, stearínu a včelieho vosku metódou MS
 6. Andrea Hamárová, Oľga Rosskopfová, Sabina Zvachová: Study of strontium adsorption from aqueous solutions to activated and nonactivated carbon
 7. Kristián Hanus, Peter Illés, Ivan Šupa, Miroslav Variny: Analysis of refinery´s steam network operation
 8. Ágnes Horváthová, Natália Čurillová, Hana Dudášová, Barbora Stratilová, Monika Vadkertiová, Laura Vyšehradská: Využitie MALDI-TOF analýzy pri identifikácii kvasiniek osídľujúcich rôzne prostredia
 9. Viera Hrivňáková, Vladimír Pätoprstý: Stanovenie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín v kvetoch a plodoch rastliny Siraitia grosvenori
 10. Viera Hrivňáková, Vladimír Pätoprstý: Hmotnostná spektrometria parciálne metylovaných alditol acetátov z polysacharidov izolovaných z rastliny Siraitia grosvenori
 11. Jana Jakubčinová, Hirsch Ján, Tvaroška Igor: Potenciálne inhibítory ľudských glykozyltransferáz
 12. Jakub Joniak, Marek Cigáň, Henrieta Stankovičová: Nové kumarínové fluorescenčné pH senzory pre kyslú oblasť pH
 13. Dominika Krištofíková, Mária Mečiarová: Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na Johnsonov-Claisenov prešmyk
 14. Dominika Kubalová, Mária Balážová: Úloha medziorganelových proteínových komplexov v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
 15. Simona Lenhartová, Marcela Kúdelová, Radka Matúšová: Characterisation of recombinant M3 protein of murine gammaherpesvirus 68 without signal peptide prepared in insect cells
 16. Petra Masárová, Ján Moncoľ: Synthesis, crystal structures and properties of new transition metal Schiff base compounds
 17. Viktória Modrocká, Radovan Šebesta, Eva Veverková: Enantioselektívna skvaramidmi katalyzovaná Michaelova adícia 4-hydroxykumarínov na β-nitrostyrény
 18. Andrea Moravčíková, Dominika Kubalová, Mária Balážová: Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres
 19. Martin Motola, Katarína Baďurová, Daniela Nýblová: Photocatalytic activity of reduced TiO2 nanotube arrays on silicon substrate
 20. Anna Moťovská, Martina Neboháčová, Romana Vrzoňová: Charakterizácia enzýmov katabolizmu hydroxyaromatických zlúčenín v kvasinkách
 21. Bernard Mravec, Marek Cigáň: BODIHY komplexy - zdroj nových Vis-Vis prepínačov
 22. Daniela Nýblová: Hydrolýza karbidu hlinitého v kvapalnom médiu
 23. Rastislav Ondrejkovič, Iveta Boháčová: Štúdium možnosti kombinácie infračervenej spektrometrie s kvapalinovou chromatografiou
 24. Kristína Ormandyová, Katarína Čurová: Organokatalytická Michaelova adícia aldehydov na nitroalkény
 25. Tibor Peňaška, Mária Mečiarová Radovan Šebesta: Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh [2,3]-Wittigovho prešmyku
 26. Patrícia Petrisková, Martin Motola, Olivier Monfort: Comparative study between the photocatalytic properties of TiO2 nanotubes and sol-gel layers deposited on flexible organic substrate
 27. Marek Pribus, Libuše Trnková, Jana Gallová, Ivan Valent, Anna Olexová: Stanovenie kritickej micelárnej koncentrácie Tritonu X-100 v kyslom prostredí
 28. Kristína Prieložná, Jana Chrappová, Erik Rakovský: Príprava a štruktúrna charakterizácia (NH4)2[Cd(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28·2H2O
 29. Romana Repiská, Jozef Nahálka: Recyklovanie aktívnych inklúznych teliesok pomocou magnetických častíc
 30. Žofia Szaboóvá, Jaroslav Blaško, Paulína Galbavá, Ľuboš Nižnanský, Ľudmila Gabrišová, Róbert Kubinec: Analýza triglyceridov v masle, rastlinných olejoch a falšovaných maslách metódou nízkotlakovej GC-MS
 31. Veronika Siliková, Silvia Dualnská, Sabína Zvachová: Zakoncentrovanie 137Cs pomocou úletového popolčeka
 32. Barbora Stratilová, Stanislav Kozmon: Analýza stability reakčného komplexu xyloglukánendotransglykozyláza (XET) – donor – akceptor dokovaním substrátov do aktívneho miesta enzýmu a simuláciami molekulovou dynamikou
 33. Barbora Stratilová, Sergej Šesták, Stanislav Kozmon, Ágnes Horváthová: Potenciál enzýmu xyloglukánendotransglykozyláza (XET) katalyzovať transfer fragmentov xyloglukánu do pektínu
 34. Róbert Šándrik, Donovalová Jana, Gáplovský Anton, Horváth Miroslav, Jakusová Klaudia, Tisovský Pavol: Vplyv štruktúry izatínhydrazónov na interakcie N-H vodíkov s aniónmi
 35. Michaela Štofaníková, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel: Metóda stanovenia 226Ra a 90Sr v minerálnych vodách pomocou anorganického sorbentu na báze oxidov mangánu
 36. Iveta Uhliariková, Peter Capek, Vladimír Cepák, Jaromír Lukavský, Mária Matulová: Extracelulárne biopolyméry produkované cyanobaktériami - skríningové štúdium
 37. Iveta Uhliariková, Darina Behúlová, Mária Matulová, Anna Šalingová: Deficit aminoacylázy I - diagnostika pomocou NMR spektroskopie
 38. Eva Viglašová, Dávid Diviš, Michal Galamboš: Removal of nitrates from aqueous solution by biochar/montmorilonite composite
 39. Dávid Vrška, Ivan Černušák, Vladimír Kellö, Katarína Rišková: Výpočty elektronických excitovaných stavov molekuly MoCs
 40. Sabína Zvachová, Ľubomír Mátel, Andrea Hamárová, Veronika Silliková: Porovnanie metód pre zakoncentrovanie 90Sr
 41. Environmentálna sekcia

 42. Barbora Dubovská: Dostupnosť údajov a možnosti výskumu vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie so zameraním na letisko M. R. Štefánika Bratislava
 43. Jana Gáfriková: Kvantitatívne stanovenie organických frakcií pôdnej organickej hmoty lesných pôd
 44. Zuzana Kriššáková: História a pôdne charakteristiky vinohradov mesta Svätý Jur
 45. Tatsiana Kulikova: Geochemická distribúcia ortuti a ďalších stopových prvkov na území opusteného ložiska Merník
 46. Sanja Nosalj: Vplyv nanočastíc oxidu titaničitého a montmorillonitu na tvorbu peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergillus niger
 47. Lenka Svobodová: Použitie termogravimetrie a diferenciálnej skenovacej kalorimetrie pri štúdiu stability organickej hmoty vybraných pôd Podunajskej nížiny
 48. Geografická sekcia

 49. Matej Loja: Hodnotenie vplyvu vybraných charakteristík na zosuvy v sledovanom území Kremnických vrchov, Zvolenskej kotliny a Poľany
 50. Roman Najdený: Referendum Spojeného kráľovstva o zotrvaní v EÚ z roku 2016 versus Referendum o členstve v EHS (EÚ) z roku 1975 – kompa
 51. Geologická sekcia

 52. Simona Bellová, Roman Aubrecht, Tomáš Mikuš: Porovnanie asociácií tažkých menerálov z albských až cenomanských exotických flyšov klapskej jednotky, tatrika, fatrika a niektorých priľahlých jednotiek – čiastočné výsledky
 53. Jaroslav Buša: Výskyt a možnosť využitia odrazových bodov PS (INSAR) pri hodnotení aktivity zosuvu v Kapušanoch (okres Prešov)
 54. Ondrej Brachtýr: AMO a nFe0 ako činidlá pre stabilizáciu PTP v pevných substrátoch environmentálnych záťaží
 55. Peter Cibula, Peter Bačík, Petra Kozáková, Marcel Miglierini, Klaudia Lásková, Filip Lednický: Špeciálny prípad obsadzovania oktaédrických pozícii M3 v prírodných vzorkách minerálov epidotovej superskupiny
 56. Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Ján Kadeřábek, Štefan Marenčák, Tamás Mozoli, Bohuš Pažitný, Marek Tomasch, Martin Zatlakovič: Hodnotenie sanácie znečistenia rozpustenými ropnými látkami v oblasti vodárenskeho zdroja v Podunajských Biskupiciach
 57. Jana Fričovská, Branislav Fričovský, Igor Slaninka, Jozef Kordík, Klement Fordinál: Interpretácia krátkodobých čerpacích skúšok vrtu VN148-2 na lokalite Lubina - skládka TKO Palčekove vo vzťahu ku koncepčnému modelu lokalilty
 58. Michaela Gajdošová: Chemické zloženie dvoch typov skapoliltu z ložiska Evate v Mozambiku
 59. Dominika Godová, Barbora Šimonová, Miroslav Bielik: Interpretácia tiažových anomálií podzĺž seizmického profilu CEL12: hustotné modelovanie
 60. Kamila Hodasová, Martin Bednarik: Vplyv rozličných metód váženia vstupných parametrov na hodnotenie zosuvného hazardu
 61. Magdaléna Kondrcová, Daniel Ozdín, Matúš Račko, Peter Cibula: Kryštalochemický výskum parasymplezitu (Fe2+3(AsO4)2·8H2O) z Dobšinej
 62. Klaudia Lásková, Daniel Ozdín, Matúš Račko, Peter Cibula: Kryštalochemický výskum parasymplezitu (Fe2+3(AsO4)2·8H2O) z Dobšinej
 63. Iveta Malíčková, Peter Bačík, Jana Fridrichová, Marcel Miglierini. Radek Škoda, Stanislava Milovská: Efekt prenosu náboja medzi katiónmi Fe v rôznych oxidačných stavoch na Cr3+ luminiscenciu
 64. Daniela Rusnáková: Mestský tepelný ostrov v centre Bratislavy
 65. Daniela Rusnáková: Korelácia rôznych prvkov využitia krajiny s teplotou podzemnej vody
 66. Barbora Šimonová, Miroslav Bielik: Interpretácia hrúbky litosféry pozdĺž seizmického profilu CEL05: integrované modelovanie
 67. Jakub Urblík, Jaroslav Lexa: Produkty freatomagmatickej aktivity ryolitových vulkanitov Jastrabskej formácie
 68. Biologická sekcia

 69. Natália Antálková, Miroslava Šupolíková, Eva Nováková, Martina Labudová, Michaela Vrbová, František Golais: Štúdium účinku látok s antiproliferatívnymi vlastnosťami asociovaných s Myším herpetickým vírusom 68 (MHGF-68) v podmienkach in vivo na modeli laboratórnych myší kmeňa NMRI
 70. Nikoleta Babindáková, Tomáš Szemes, Katarína Šoltys: Identifikácia a charakterizácia mikrobiálnej komunity v rizosfére rastlín z čeľade Orchidaceae
 71. Mário Benko, Marek Nemčovič, Ivana Nemčovičová: Molecular characterization of cytomegalovirus UL144 glycan-deficient mutein recombinantly produced in baculovirus-insect expression system
 72. Brigita Benkőová, Mária Borsányiová, Soňa Šarmírová, Martin Sojka, Michaela Pospišilová, Eliška Svobodová, Radek Malik, Peter Svoboda, Shubhada Bopegamage: Porovnanie priebehu CVB3 infekcie u samcov a samičiek C57BL/6 myší
 73. Karina Blaženiaková, Martina Piatriková, Ján Krahulec: Vplyv delécií v regulačnej oblasti plazmidu R1
 74. Terézia Borovičková, Martin Mrva, Mária Garajová: Izolácie amfizoických meňaviek z endozoických podmienok
 75. Katarína Briestenská, Jela Mistríková: Vplyv utlmenia expresie génu IFITM1 na infekciu myšacím herpetickým vírusom (MHV-68) in vivo
 76. Daniel Búda, Miriam Mikušová, Veronika Mrázová, Eva Nováková, Miroslava Šupolíková, František Golais, Alexandra Záhradníková: UV-irradiated human Herpes simplex viruses type 1 and 2 behave differently in non-transformed and transformed cells
 77. Veronika Cetlová, Marek Šlenker: Taxonómia a fylogenetické štúdie druhov rodu Odontarrhena C.A.Mey. ex Ledeb. (Brassicaceae)
 78. Zuzana Deverová, Martina Križáková, Pavol Farkaš, Jaroslav Katrlík, Desana Lišková: Interakcie galaktoglukomanánových oligosacharidov s vybranými rastlinnými lektínmi
 79. Carlos Díaz, Juraj Bugala, Jozef Grones: Väzba podjednotiek IHF proteínu na počiatok replikácie
 80. Adriána Dusíková, Lucia Krahulcová, Andrej Szabó, Ján Krahulec: Potenciál rekombinantného ľudského katelicidínu LL-37 pri liečbe infekcií urogenitálneho traktu
 81. Ján Frankovský, Lucia Schwarzová, Ľubomír Tomáška: Purification of a mitochondrial DNA-binding protein of Saccharomyces cerevisiae for post-translational modification analysis
 82. Veronika Gajdošová, Andrej Minich, Silvia Vávrová, Mária Mikulášová: Vplyv tymiánovej silice a jej zložiek na tvorbu polysacharidového typu biofilmu u Staphylococcus epidermidis
 83. Petra Gašpárková, Renáta Švubová, Boris Bokor, Ľudmila Slováková: Vplyv pH substrátu na niektoré rastové parametre a expresiu Lsi transportérov v ciroku [Sorghum bicolor (L.) Moench]
 84. Marietta Hakarová, Marek Bučko, Tomáš Krajčovič, Peter Gemeiner: Imobilizácia celobunkových biokatalyzátorov pre produkciu bioaktívnych látok pomocou Baeyer-Villigerovej biooxidácie
 85. Alžbeta Haragová, Andrea Ševčovičová: Účinok polyfenolu epigalokatechín 3-galát a bisfenolu A na DNA ľudských lymfocytov
 86. Annamária Hlavatá, Regina Sepšiová, Ľubomír Tomáška: Štúdium evolúcie Myb domén telomérických väzobných proteínov pomocou bakteriálneho jednohybridného systému
 87. Nina Hobrľová, Gabriela Flores-Ramirez, Maksym Danchenko, Fernando Zuñiga-Navarrete, Ludovit Skultety: Extracellular proteins identified in Coxiella burnetii in response to doxycycline
 88. Andrea Holíčková, Jan Roška, Zuzana Šestáková, Miroslav Chovanec, Dana Jurkovičová: Oprava DNA v testikulárnych nádoroch zo zárodočných buniek
 89. Ivana Hradská, Hana Drahovská, Anna Belicová: Antibiotická rezistencia a virulenčné faktory kmeňov Listeria monocytogenes
 90. Natália Hricková, Katarína Briestenská, Michaela Vrbová, Daniel Jablonski, Dávid Selnekovič, Pavlína Bartíková, Peter Kabát, Jela Mistríková: Štúdium vektorov prenášajúcich MHV vírus
 91. Jana Hricovíniová, Andrea Ševčovičová: Štúdium bioprotektívnych účinkov nových syntetických galotanínov
 92. Kristína Hriňová, Eva Struhárňanská, Hana Drahovská, Tomáš Kuchta, Jana Koreňová, Mária Mikulášová, Anna Belicová, Zdenko Levarski, Monika Chovanová, Martin Šafranek, Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Ján Turňa: Funkčné štúdie účinku katalázy ako suplementu v rastových médiách potravinárskych kmeňov
 93. Nikola Chovanová, Andrea Blahová: Využitie genetických metód pri diagnostike myelodysplastického syndrómu
 94. Kristína Jančovičová, Stanislav Kyzek, Dušan Kováčik, Eliška Gálová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v rôznych vodných roztokoch
 95. Jakub Janič, Marek Vaculík, Tomáš Klimko, Alexander Lux: Vplyv kremíka na rezistenciu viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) proti biotickému stresu
 96. Monika Janíková, Katarína Briestenská, Peter Kabát, Jela Mistríková: Detekcia myšacieho herpetického vírusu (MHV-68) v krvi netopierov pomocou molekulárno-biologických metód
 97. Matus Jurcik, Marianna Borbova, Veronika Rubintova, Barbora Mikolaskova, Ingrid Cipakova, Jana Bellova, Peter Barath, Lubos Cipak: Identification of G-patch RNA-binding protein interaction partners
 98. Lenka Kalinková, Iveta Zmetáková, Božena Smolková, Gabriel Minárik, Tatiana Sedláčková, Viera Horváthová-Kajabová, Zuzana Čierna, Michal Mego, Ivana Fridrichová: Metylácia génov SNAI2 a ADAM23 je asociovaná s dediferenciáciou a hematogénnou disemináciou u pacientok s karcinómom prsníka
 99. Dominika Káposztásová, Simona Rezáková, Stanislava Bírová, Júlia Šarkanová, Zdenko Levarski, Dušan Žitňan, Stanislav Stuchlík: Produkcia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v E. coli a overenie jeho biologickej aktivity
 100. Vanda Klöcklerová, Júlia Šarkanová, Stanislava Bírová, Simona Rezáková, Zdeno Levarski, Stanislav Stuchlík: Skríning detergentov v optimalizácii izolácie a purifikácie membránového proteínu TerC
 101. Michaela Kmeťová, Gabriela Flores-Ramírez, Nikola Babitšová, Katarína Palkovičová, Ľudovít Škultéty: Immunoreactivity of LPS extracted from experimental chemovaccine against Coxiella burnetii
 102. Jana Konečná, Monika Knápková, Eva Chvalkovská, Alena Španová, Bohuslav Rittich, Václav Brázda: High resolution melting analysis for identification of strains beloging to the Lactobacillus casei group
 103. Petronela Koperová, Petra Belvončíková, Radka Šebová, Marcela Kúdelová: Incidence of European brown hare syndrome virus in European brown hare Lepus europaeus in Slovakia
 104. Katarína Kováčová, Katarína Stebelová: Vplyv časového posunu na parametre spánku u senzitívnych jedincov
 105. Stanislav Kyzek, Juliana Tomeková, Ľudmila Holubová, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Genotoxický efekt nízkoteplotnej plazmy generovanej v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka
 106. Eva Labancová, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: The Cd2+ tolerance motive of poplar callus is modified by the presence of Si in the cultivation medium
 107. Viktória Lóry, Katarína Kršková, Lucia Balážová, Daniela Ježová, Štefan Zórad: Vzťah expresie apolipoproteínu C3, oxytocínového receptora a ukazovateľov metabolizmu lipidov a glukózy v tukovom tkanive počas chronického stresu
 108. Daniel Lovíšek, Eva Tvrdá, Eliška Gálová, Dušan Kováčik: Účinok nízkoteplotnej plazmy na ľudské spermie
 109. Kristína Macáková, Silvia Rybecká, Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Zdeno Levarski, Júlia Šarkanová, Stanislav Stuchlík: Vibrio natriegens ako alternatívny a efektívny expresný systém
 110. Marián Madurkay, Veronika Kadličeková, Michal Kajsík, Aneta Lichvariková, Barbora Szalaiová, Hana Drahovská: Ovplyvňovanie tvorby biofilmu kmeňov Cronobacter pomocou bakteriofágov
 111. Veronika Makovníková, Miroslava Lichvariková, Alexandra Benčová, Yvetta Gbelská: Funkčná zastupiteľnosť génov STB5 a YAP1 v kvasinke Kluyveromyces lactis
 112. Katarína Martikánová, Lucia Bocánová, Adela Tkáčová, Gabriela Bukovská: Izolácia a testovanie lytickej aktivity štrukturálneho proteínu chvostíka fága BFK20
 113. Linda Mihálová, Eva Struhárňanská, Monika Chovanová, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Stanislava Bírová, Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík Ján Turňa: Konštrukcia indukovateľného plazmidového vektora so šaperón-like sekvenciami z Cronobacter sakazakii
 114. Klaudia Mihalovicova, Andrea Legenova, Ondrej Cehlar, Petra Majerova, Peter Filipcik, Jana Sithova, Michal Novak, Rostislav Skrabana: Construction of vectors enabling eukaryotic expression of antibody Fabs aimed at crystallography of tau filament core
 115. Miriam Mikušová, Veronika Mrázová, Eva Nováková, Miroslava Šupolíková, Daniel Búda, František Golais, Alexandra Záhradníková: Latentná herpetická infekcia netransformovaných buniek prechádza do transformácie, kým transformované bunky sa menia na netransformované, ak sú bunky kultivované v prostredí protilátok a interferónu
 116. Andrej Minich, Veronika Gajdošová, Silvia Vávrová, Mária Mikulášová: Typizácia agr lokusu a vzťah Agr systému k tvorbe a inhibícii biofilmu Staphylococcus epidermidis
 117. Nikola Mojtová, Martin Šafranek, Veronika Lišková, Eva Struhárňanská, Ján Krahulec: Konštrukcia vektora na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v expresnom systéme Candida utilis
 118. Dominika Mokrá, Silvia Vávrová: Štúdium transportných procesov u kmeňov Escherichia coli
 119. Stela Mokryšová, Katarína Reichwalderová, Mája Polakovičová, Miroslav Vavák, Miroslava Slaninová: Analýza polymorfizmov ACTN3 a ACE génov na vybranej vzorke športovcov
 120. Erik Mravec, Mária Haršanyová, Gabriel Minárik: Porovnanie prístupov využívajúcich celogenómové sekvenovanie s nízkym pokrytím a SNP genotypizáciu s kvantitatívnou analýzou v rámci neinvazívnych prenatálnych testov zameraných na detekciu častých trizómií plodu
 121. Matúš Murín, Peter Kaštier, Dominika Šutá, Alžbeta Blehová: Anatomicko-histochemické analýzy semien bršlena európskeho (Euonymus europaeus)
 122. Nora Nováková, Mária Klesniaková, Milada Holecová: Biodiverzita spoločenstiev mravcov (Hymenoptera, Formicidae) Zoologickej záhrady v Bratislave a v Bojniciach
 123. Nina Oravcová, Martin Kéry, Tereza Goliaš: Cielený zásah karbonickej anhydrázy IX a pyruvát dehydrogenázy kinázy I v hypoxických nádoroch
 124. Miroslava Papierniková, Matej Klas, Andrea Šoltýsová, Štefan Matejcik, Silvia Vávrová: Vplyv depozitov kovového telúru na poškodenie buniek pôsobením CAP a UV žiarenia
 125. Beáta Pavlíková, Martina Piatriková, Hana Boňková, Ján Krahulec: Mutagenéza maltázového promótora kvasinky Candida utilis
 126. Mária Peťková, Stanislav Kyzek, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová, Eliška Gálová: Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie DNA v listoch jačmeňa
 127. Martina Piatriková, Beáta Pavlíková, Ján Krahulec: Expresný systém na produkciu toxických proteínov v Escherichia coli
 128. Alexandra Piteľová, Terézia Švoňavová, Martina Neboháčová, Vladimíra Džugasová: Delécia génu RAP1 ovplyvňuje dĺžku telomér chromozómov kvasinky Candida parapsilosis
 129. Natália Piterková, Carlos Díaz, Juraj Bugala, Jozef Grones: Purifikácia DnaA proteínu z rozpustnej frakcie
 130. Michaela Pospišilová, Katarína Briestenská, Mária Borsányiová, Asmita Prabhune, Jela Mistríková, Shubhada Bopegamage: Štúdium antivírusovej aktivity soforolipidov g-citronelalu a CSL
 131. Ondrej Pös, Ján Breza, Oľga Križanová, Ľudevít Kádaši, Andrea Šoltýsová: Analýza expresného profilu a identifikácia variantov svetlobunkového karcinómu obličky
 132. Sofia Prajová, Veronika Kadličeková, Barbora Salaiová, Aneta Lichvariková, Hana Drahovská, Ján Turňa: Izolácia a charakterizácia terapeutických fágov infikujúcich Enterobacter cloacae
 133. Jan Roška, Zuzana Šestaková, Andrea Holíčková, Miroslav Chovanec, Dana Jurkovičová: Zmeny expresie XPA a ERCC1 v bunkových líniách nádorových zárodočných buniek
 134. Zuzana Skalná, Ľubor Košťál, Joanne Edgar: Vplyv prerušovaného svetelného režimu na synchronizáciu správania, konverziu krmiva a hmotnostný prírastok kurčiat
 135. Matúš Sýkora, Barbara Szeiffová Bačová, Tomáš Soukup, Narcisa Tribulová: Vplyv hypertenzie a hormónov štítnej žľazy na expresiu proteínov zapojených do štrukturálnej a elektrickej remodelácie srdca
 136. Nikola Šándorová, Lenka Tišáková: Plazmidy psychrofilných antarktických baktérií a ich úloha pri adaptácii na podmienky prostredia
 137. Jakub Šinský, Petra Majerová, Andrej Kováč, Jozef Hanes: Identifikácia molekulárnych dráh zodpovedných za etiológiu neurofibrilárnej degenerácie tauopatií
 138. Kristína Šípošová, Zuzana Vatehová, Karin Kollárová, Desana Lišková: Vplyv kyseliny indolyl-3-maslovej na zloženie bunkových stien koreňa kukurice siatej (Zea mays L.)
 139. Marek Šlenker, Veronika Cetlová: Špecifikácia sekvencie TATA boxu a Y polí v génoch rezistencie Arabidopsis thaliana
 140. Jana Špačková, Ivana Ďurovcová, Andrea Ševčovičová: Bisfenol A ako induktor zmeny metylačného profilu ľudských lymfocytov a zastavovania bunkového delenia u Schizosaccharomyces pombe
 141. Natália Tarageľová, Michal Zuzčák, Hana Drahovská, Anna Belicová: Detekcia faktorov virulencie u kmeňov Listeria monocytogenes z potravinárskych prevádzok nesúcich ter operón
 142. Kristína Tokárová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Differential pathological and immune responses in mice are associated with virulence and dose of influenza A viruses
 143. Karolína Tomčíková, Mária Vozárová, Margaréta Fogelová, František Kostolanský, Eva Varečková: Fragmentácia monoklonovej protilátky IgG1 špecifickej voči HA2 gp vírusu chrípky pomocou ficínu
 144. Daša Tóthová, Jaroslav Budiš, Markéta Derdáková, Jasna Kraljik, Katarína Šoltys: Charakterizácia mikrobiómu kliešťov – detekcia symbiotických a patogénnych baktérií s využitím masívne paralelného sekvenovania
 145. Lucia Turianová, Kristína Tokárová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Conserved methionine 165 of matrix protein is essential for influenza A virus replication
 146. Lucia Turianová, Miriam Hancková, Darina Svetlíková, Kristína Tokárová, Tatiana Betáková: NS1 protein of influenza A virus affects expression of inflammatory cytokines
 147. Ivana Útla, Jana Feruszová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová: Interakcie bioaktívnych látok a ich vplyv na DNA eukaryotických organizmov
 148. Viktor Varga, Stanislava Bírová, Júlia Šarkanová, Simona Rezáková, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava rekombinantného kmeňa Escherichia coli a analýza expresie termostabilnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber
 149. Mária Vozárová, Jaroslav Hollý, Karolína Tomčíková, Eva Varečková, František Kostolanský: Koinfekcia vírusu chrípky typu A a baktérie Streptococcus pneumoniae na modeli myší
 150. Radivojka Vulić, Lucia Csáderová, Lenka Jelenská, Michaela Debreová, Mária Bartošová, Martin Kéry, Miriam Zaťovičová, Juraj Kopáček, Ľudovít Škultéty, Silvia Pastoreková, Eliška Švastová: Vplyv hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX na proces endocytózy
 151. Michaela Vrbová, Natália Antálková, Miroslava Šupolíková, Eva Nováková, Marcela Kúdelová, František Golais: Sledovanie účinku vybraných frakcií MHGF-68 na rôznych bunkových líniách
 152. Monika Zámocká, Eva Struhárňanská, Monika Chovanová, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Stanislava Bírová, Silvia Rybecká, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Príprava konštruktu s heat shock génom z kmeňa Cronobacter sakazakii LMG 5740
 153. Gabriel Zorkócy, Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Silvia Rybecká, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík, Marcel Zámocký, Ján Turňa: Optimalizácie produkcie tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli
 154. Michal Zuzčák, Natália Tarageľová, Hana Drahovská, Anna Belicová: Antibiotická citlivosť kmeňov Listeria monocytogenes z potravinárskych prevádzok