Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Biologická sekcia

Miestnosť B2-304

Predsedajúci:

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.

10:15–10:30

Lucia Mihalovičová, Eva Neščáková, Mária Fuchsová, Petra Švábová, Silvia Bodoriková, Natália Schlanková: Antropometria detí mladšieho školského veku z Bratislavského kraja a jej využitie v pediatrickej praxi
10:30-10:45 Štefánia Pavlíková, Silvia Bodoriková: Brachycefalizačný trend u predhistorických a historických populácií z územia Slovenska
10:45-11:00 Dagmara Gajanová, Michaela Dörnhöferová, Silvia Bodoriková, Tomáš Zeman: Intersexuálne rozdiely v tvare zadnej hrany ramena sánky
11:00-11:15

Dávid Miláček, Silvia Bodoriková, Michaela Dörnhöferová, Eva Neščáková, Ľuboslav Záhorec, Jozef Tomaga: Antropologická analýza kostrových pozostatkov z františkánskej krypty kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (okres Liptovský Mikuláš)

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45 Dominik Kostoláni, Boris Bokor, Michal Martinka: Fyziologické adaptácie rastlín na stres z vodného deficitu
11:45-12:00 Katarína Godovičová: Epifytické machorasty v Rusovskom parku (Bratislava)
12:00-12:15 Karina Šírová, Marek Vaculík: Toxické účinky kadmia na Aloe ferox
12:15-12:30 Rajpal Shetty, Prakash N. B., Marek Vaculík: Effect of biochar on growth of aerobic rice under aluminium toxicity
12:30-12:45

Loriana Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová: The mystery of nitric oxide synthase in barley

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť B1-307

Predsedajúci:

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Mgr. Peter Mikulíček, PhD.

10:15-10:30

Alžbeta Vašková, Peter Miklós, András Gubányi, István Matskási, Ferenc Mészáros: Porovnanie a prevalencia helmintov u Sorex araneus v závislosti od typu obývaného habitatu

10:30-10:45

Monika Cepková: Pomer pohlaví u rybárika riečneho (Alcedo atthis)

10:45-11:00

Tímea Horváthová, Martin Dolinský, Barbora Slováková, Oľga Bajlová, Ivan Baboš, Zlatica Országhová: Zimné nocovanie sýkoriek a brhlíkov v búdkach v ZOO Bratislava

11:00-11:15

Peter Pecina, Ľubomír Vidlička: Dĺžka kopulácie vybraných druhov švábov (Blattaria) z čeľadí Blaberidae a Blattidae

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Adrián Purkart: Bionómia mravcov Prenolepis nitens Mayr, 1853 (Hymenoptera, Formicidae) na lokalite Vajnorská hora v Malých Karpatoch

11:45-12:00

Jana Šustáková: Pamätajú si embryá beznohých slepúchovcov, že mali končatinových predkov? Rekapitulácia ancestrálnych stavov panvového pletenca

12:00-12:15

Katarína Jakubčinová, Danka Haruštiaková, Vladimír Kováč, Jarmila Makovinská, Barbora Števove, Kristína Švolíková: The distribution limits for three invasive species of fish in Slovakia

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

Miestnosť B1-320

Predsedajúci:

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

10:15-10:30

Valentína Sophia Krajčírovičová, Monika Okuliarová, Michal Zeman: Zmeny kontroly lipidového metabolizmu po expozícii tlmenému osvetleniu v pečeni potkanov

10:30-10:45

Nikoleta Hodoňová, Michal Zeman, Monika Okuliarová: Vplyv tlmeného svetla v noci na cirkulujúce monocyty a renálne makrofágy u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov

10:45-11:00

Hana Šutovská, Ľuboš Molčan: Tlmené svetlo počas tmavej fázy dňa zvyšuje reaktivitu ciev a endotelovú reguláciu u normotenzných potkanov

11:00-11:15

Viera Jerigová, Nikoleta Hodoňová, Ľuboš Molčan, Michal Zeman, Monika Okuliarová: Dôsledky tlmeného svetla v noci na komponenty vrodenej a špecifickej imunity u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45

Michala Kupčová, Lucia Olexová, Martina Morová, Lucia Kršková, Peter Štefánik: Vplyv prenatálneho a perinatálneho pôsobenia endokrinných disruptorov na génovú expresiu neuropeptidov hypotalamu potkana

11:45-12:00

Eva Šimončičová, Lucia Olexová, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv prenatálneho a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na motorickú aktivitu, emocionalitu a správanie podobné úzkosti samcov potkana laboratórneho

12:00-12:15

Paulína Pidíková, Kristína Hasáková, Marián Vicián, Richard Reis, Michal Zeman, Iveta Herichová: Expresia AT1 a Mas receptorov a VEGF-A v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu a v priľahlých tkanivách

12:15-12:30

Katarína Ambrušová, Kristína Lukáčová, Ladislav Bačiak, Ľubica Niederová: Mapovanie expresie egr-1 po poškodení striatálnej oblasti u zebričky červenozobej

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15

Barbora Kundeková, Katarína Stebelová: Spánok počas roka - jeho dĺžka, kvalita a hladiny 6-sulfatoxymelatonínu u rôznych vekových skupín

14:15-14:30

Jana Horváthová, Roman Moravčík, Andrej Boháč, Michal Zeman: Odlišný účinok nového inhibítora glykolýzy PFK15 na proliferáciu endotelových a nádorových buniek

14:30-14:45

Kristína Hasáková, Marián Vicián, Richard Reis, Michal Zeman, Iveta Herichová: Korelácia prežívania pacientov s kolorektálnym karcinómom s expresiou hodinových génov per2, cry1 a cry2 podľa pohlavia pacientov

14:45-15:00

Angelika Drozdová, Michal Zeman: Vplyv rôznych vlnových dĺžok svetla na vývin rytmickej produkcie melatonínu u embryí kurčiat

15:00-15:15

Justína Polomová, Kristína Lukáčová, Ľubica Niederová: Neurogenéza v dospelom mozgu spevavcov a jej vzťah so spevom

15:15-15:30

Martina Morová, Eva Šimončičová, Lucia Olexová, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na sociabilitu potkanov v dospelosti

Miestnosť B1-305

Predsedajúci:

RNDr. Regina Sepšiová, PhD.
doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.

10:15 – 10:30

Ivana Mišová, Zsigmond Benko, Jaroslav Budiš, Tomáš Szemes, Silvia Bágeľová Poláková: Proteín SP54 je zapojený v regulácii expresie génov v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe

10:30 – 10:45

Mária Kalakajová, Silvia Stančíková, Nora Tóth Hervay, Yvetta Gbelská: Regulácia biosyntetickej dráhy ergosterolu u kvasinky Kluyveromyces lactis

10:45 – 11:00

Katarína Rebrošová, Magdaléna Uhlířová, Martin Šiler, Ota Samek, Filip Růžička, Veronika Holá: Možnosť využitia Ramanovej spektroskopie pri diagnostike pôvodcov močových infekcií

11:00 – 11:15

Eva Bino, Anna Kandričáková, Andrea Lauková: Produkcia biofilmu animálnymi kmeňmi stafylokokov a enterokokov

11:15 – 11:30

Prestávka

11:30 – 11:45

Zuzana Gáliková: Analýza expresie neuropeptidov ITP a IPTL a ich receptorov u priadky morušovej

11:45 – 12:00

Ľubica Kormanová: Analýza fermentačných a produkčných vlastností mikroorganizmu Vibrio natriegens

12:00 – 12:15

Helena Hudečková: Utilization of spent coffee grounds by Lactobacillus plantarum

12:15 – 12:30

Lukáš Pazderka: Molekulárno-biologická analýza klinických kmeňov Streptococcus agalactiae spôsobujúcich urogenitálne infekcie

12:30 – 12:45

Barbora Gromová: Aktivita deoxyribonukleáz v gastrointestinálnom trakte

13:00 – 14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00 – 14:15

Kristína Ploth: Stanovenie prítomnosti a dynamiky fetálnej DNA pomocou Y chromozómu v plazme gravidných potkanov

14:15 – 14:30

Zuzana Kubiritová: Overovanie sekvenčných variantov vygenerovaných masívne paralelným sekvenovaním