Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2018 - Ocenení účastníci

Na ŠVK PriF UK 2018 bolo odovzdaných celkom 10 diplomov a 10 balíkov rôznych cien.

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra

Ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách získali:

· Magdaléna KONDRCOVÁ „Sací tlak nesaturovaného bentonitu BKT.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie)

· Michaela MATULOVÁ „Sorpcia selénu(IV) a (VI) na syntetický goethit.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov)

· Kristína JANČOVIČOVÁ „Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v rôznych vodných roztokoch.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky)

Diplom dekana PriF UK

za najlepší príspevok a prednášku dostali:

· v biologickej sekcii: Zuzana GÁLIKOVÁ „Analýza expresie neuropeptidov ITP a ITPL a ich receptorov u priadky morušovej.“ (Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie, Odd. molekulárnej fyziológie)

· v didaktickej sekcii: Renáta MICHALISKOVÁ „Chápanie problematiky rýchlosti chemických reakcií žiakmi 7. ročníka ZŠ.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky)

· v environmentálnej sekcii: Alexandra FILOVÁ „Odhad efektívnych koncentrácií Ni, Cu a Zn pre rast a fotosyntetické pigmenty riasy Pseudokirchneriella subcapitata.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie)

· v geografickej sekcii: Ľubomír FRANKO „Využitie satelitných snímok Sentinel-2 na mapovanie požiaru Thomas Fire v Kalifornii.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie)

· v geologickej sekcii: Mária ŠEDIVÁ „Avifauna neandertálskej lokality Prepoštská jaskyňa.“ (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie)

· v chemickej sekcii: Martin FORBÁK „Mechanizmus pôsobenia kumarínových inhibítorov v Mycobacterium tuberculosis.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie)

· za najlepší poster: Tibor PEŇAŠKA „Štúdium vplyvu organokatalyzátorov na stereoselektívny priebeh [2,3]-Wittigovho prešmyku.“ (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie.)

Zborník ŠVK

Zborník ŠVK PriF UK 2018 si môžete stiahnuť na   

https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/

ŠVK PriF UK 2019

Budúca ŠVK PriF UK 2019 sa bude konať 24. 4. 2019.

Predseda ŠVK

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Associate Professor
Department of Inorganic Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava

Fotografia