Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Posterová sekcia

 1. Katarína Baďurová, Olivier Monfort, Martin Motola: Štúdium fotokatalytických vlastností práškov Ag3PO4 a jeho kompozitov
 2. Martin Blaško, Tomáš Rajský, Miroslav Urban: Interakcie open-shell ligandov s malými klastrami zlata
 3. Kristína Ferenczyová, Petra Čermáková: Štúdium funkcie a lokalizácie proteínu TbAOX2 v Trypanosoma brucei
 4. Paulína Galbavá, Peter Kotora, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec: Analýza neprchavých organických látok v drevnom a cigaretovom popole metódou GC-MS
 5. Ľudmila Gabrišová, Jaroslav Blaško, Peter Kotora, Róbert Kubinec: Vývoj novej metódy pre analýzu nižších n-alkánov v plynnej matrici
 6. Veronika Gardoňová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel, Bianka Horváthová, Ján Bilohuščin: Stanovenie 226Ra s využitím sorbentov AnaLig® Sr-01a MnO2-PAN
 7. Andrea Hamárová, Oľga Rosskopfová, Lucia Pivarčiová: The point zero charge of Sn-hydroxyapatite sorbent
 8. Miroslav Horváth, Róbert Šandrik, Marek Cigáň, Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Juraj Filo, Anton Gáplovský: Deriváty izatín fenylhydrazónu ako kolorimetrické senzory pre silne bázické anióny
 9. Bianka Horváthová, Silvia Dulanská, Boris Remenec, Ľubomír Mátel, Veronika Gardoňová: Stanovenie ťažko-merateľného rádionuklidu v RAO z vyradenej JE V1
 10. Michal Hubeňák, Karol Jesenák, Magdaléna Kadlečíková, Michal Kolmačka: Využitie banských odpadov ako substrátov pre syntézu uhlíkových nanorúrok
 11. Hana Janeková, Jana Holekšiová, Henrieta Stankovičová, Anton Gáplovský: Funkčné molekuly na báze arylhydrazónov s kumarínovým skeletom
 12. Katarína Jatzová, Pavol Sulo: Úloha intrónov v rekombinácii mitochondriálnych genómov medzidruhových hybridov
 13. Katarína Jatzová, Pavol Sulo: „Nezvyčajný“ intrón cox1I3β – primárna príčina nukleo-mitochondriálnej (ne)kompatibility?
 14. Flóra Jozefíková: Príprava a vlastnosti nitrosalicylátomeďnatých komplexov s 2-aminometylpyridínom
 15. Lucie Kománková, Ján Kozempel, Martin Vlk: Příprava sorbentů pro záchyt radionuklidů na bázi oxidovaných uhlíkových nanostruktur
 16. Adrián Krajňák, Michal Galamboš, Eva Viglašová: Comparison of sorption processes of divalent cations on bentonite Jelšový potok
 17. Petra Masárová, Kristína Randová, Mária Vozárová: The crystal structures of some mononuclear and polynuclear compounds of transition metals Co(II) or Mn(II) like enzyme mimetics
 18. Michal Nemec, Michaela Trstenská; Anton Horváth: Bioenergetický metabolizmus kmeňa Euglenozoa
 19. Daniela Nýblová, Peter Billik: Vplyv ohrevu v atmosférach vzduchu, H2O a CO2 na stabilitu Al4C3
 20. Zuzana Pakanová, Peter Baráth, Jana Ziburová, Sergej Šesták, Darina Behúlová, Anna Šalingová, Anna Hlavatá, Ján Mucha: Isolation and characterization of serum transferrin: a biomarker for clinical monitoring of N-glycan biosynthesis
 21. Tibor Peňaška, Kristína Ormandyová, Mária Mečiarová: Katalýza prostredníctvom vodíkových interakcií v syntéze spirocyklických oxindolov – príprava prekurzorov látok s potenciálnou biologickou aktivitou
 22. Sabína Petercová, Silvia Dulanská, Ľubomír Mátel: Biosorbenty pre separáciu rádionuklidov
 23. Patrícia Petrisková, Olivier Monfort: Elektrochemická syntéza Ag7O8NO3 a skúmanie katalytických vlastností na degradáciu rodamínu B
 24. Kristína Prieložná, Jana Chrappová: Príprava a charakterizácia (NH4)2[Co(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28•4H2O a (NH4)2[Ni(H2O)5(NH3CH2CH2COO)]2V10O28•4H2O
 25. Veronika Silliková, Silvia Dulanská, Ján Bilohuščin: Sequential determination of 99Tc and 126Sn in radioactive concentrate
 26. Barbora Stratilová, Pavel Řehulka, Kristína Kováčová, Sergej Šesták: Analýza reakčných produktov enzýmu xyloglukán endotransglykozyláza hmotnostnou spektrometriou
 27. Barbora Stratilová, Stanislav Kozmon: Dimerizácia alergénu Pet c 1.0201
 28. Denisa Suchá, Michal Pitoňák: Relativistické efekty na halogénovej väzbe
 29. Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec: Stanovenie oxidačných produktov skvalénu v textíliách metódou GC-MS
 30. Róbert Šandrik, Miroslav Horváth, Pavol Tisovský, Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Juraj Filo, Marek Cigáň, Anton Gáplovský: Izatín N2-nitrofenylhydrazóny ako molekulové prepínače
 31. Erik Šimon: Elektrochemická príprava K2FeO4 v síranovej matrici
 32. Erik Šimon: Mikrovlnná syntéza Al4C3
 33. Veronika Trembošová: Syntéza uhlíka z Al4C3
 34. Mária Vozárová: Príprava nitrobenzoátokobaltnatých a nitrobenzoátonikelnatých komplexov s nikotínamidom
 35. Jana Juhásová: Bioakumulácia arzénu a antimónu v pôdach ovplyvnených bansko činnosťou
 36. Juraj Litavský: Bioindikačný potenciál vybraných druhov koscov (Opiliones) odchytených na úseku pripravovanej cesty R-7 (Prievoz - Ketelec)
 37. Jana Gáfriková: Pôdna mikrobiálna biomasa na kalamitných plochách Tatranského národného parku
 38. Nina Sihelská: Biolúhovanie hliníka, medi a železa z elektroodpadu kvasinkami
 39. Tomáš Faragó: Ex-situ štúdium mobilizácie arzénu v technozemiach použitím pôdnych rhyzometrov
 40. Sofya Geghamyan: Environmental Impact Assessment in Armenia
 41. Andrea Bartošová, Andrej Mojzeš: Použitie karotážnych dát (gama karotáž a spontánna polarizácia) na interpretáciu litológie vo vrte V1, Jakubov, Viedenská panva
 42. Vladimír Bilohuščin, Libor Pukančík: Minerály skupiny ludwigitu: vzácne bórové minerály z lokality Vysoká – Zlatno, Štiavnický stratovulkán, Slovensko
 43. Jaroslav Buša, Vladimír Greif, Martin Bednarik, Daniela Rusnáková, Rudolf Tornyai: Zhodnotenie aktivity svahovej deformácie pomocou GPS metódy (predbežné výsledky)
 44. Jaroslav Buša, Vladimír Greif, Martin Bednarik, René Putiška, Dávid Kušnirák: Posúdenie a interpretácia podložia svahovej deformácie vo Svätom Antone na základe inžinierskogeologického a geofyzikálneho prieskumu
 45. Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová: Porovnanie stanovenia medze tekutosti metódou Enslin-Neff a kužeľovou skúškou
 46. Ivana Plašienková, Andrej Ruman, Natália Hlavatá-Hudáčková: Vplyv laboratórneho spracovania horninového materiálu na kvalitu separovaných schránok dierkavcov
 47. Imrich Sládek, Daniel Pivko: Predbežné výsledky petrografického vyhodnotenia pieskovcov z vrtov z lokality Jarabina (bradlové pásmo)
 48. Andrea Schittenhelm: Štruktúrno-geologický výskum ťažobného priestoru Hrabník pri Sološnici
 49. Eva Švecová, Zdeněk Losos: Chemické složení a Ramanova spektroskopie primárního xenotimu-(Y) z granitického pegmatitu Věžná I (Česká Republika)
 50. Rudolf Tornyai, Jaroslav Buša: Použitie štatistických metód pri hodnotení zosuvného hazardu
 51. Jakub Urblík, Tamás Csibri: Geológia skalnej úžiny Prieboj (Kremnické vrchy)
 52. Tatiana Harciníková: Analysis of spatial patterns of cancer mortality and morbidity in Slovakia at the level of districts
 53. Zuzana Ballová, Jozef Šibík: Vplyv pasenia na diverzitu alpínskej vegetácie
 54. Simona Benčaťová, Eva Tirjaková: Ultraštruktúra rezistentných cýst druhu Parentocirrus hortualis (Protista: Ciliophora)
 55. Brigita Benkőová, Mária Borsányiová, Soňa Šarmírová, Shubada Bopegamage: Induction of cytokines by CVB2 and its mutants
 56. Ingrid Beznáková, Zuzana Lukačová: Vplyv kremíka na morfogenézu koreňov kukurice pestovanej vin vitro podmienkach
 57. Lenka Blahušiaková, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Milan Fraňo, Pavol Koiš, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Vplyv Zn2+ a teploty na rozpustnosť a aktivitu alkoholdehydrogenázy produkovanej vEscherichia coli
 58. Juliána Lillian Bronďošová, Zuzana Danková: Distribúcia genotypov polymorfizmu rs3812316 v géne MLXIPL u žien s kardiovaskulárnym ochorením a u zdravých žien
 59. Filip Buchel, Viera Cimová, Soňa Šváčová, Barbora Majorošová, Juraj Bugala: Štúdium IHF proteínu kmeňa Acetobacter orleanensis 3610 ajeho schopnosti interakcie s počiatkom replikácie
 60. Veronika Cetlová, Marek Šlenker: Mikroevolučné a taxonomické štúdie v rodoch Alyssum L. a Odontarrhena C.A.Mey. ex Ledeb. (Brassicaceae)
 61. Veronika Cetlová, Marek Šlenker, Lucia Hadariová, Juraj Krajčovič: Je možné experimentálne eliminovať chloroplasty z riasy Chromera velia?
 62. Jakub Cíbik, Tomáš Navara: Vplyv hate na štruktúrne vlastnosti spoločenstva potočníkov (Trichoptera) v strednom toku rieky Váh
 63. Loriana Demecsová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Anna Zahoranová: Sledovanie adaptívnej odpovede vyvolanej nízkoteplotnou plazmou v Hordeum vulgare L.
 64. Ivana Ďurovcová, Jana Hricovíniová, Andrea Ševčovičová: Sledovanie genotoxického účinku bisfenolu A na kvasinky Saccharomyces cerevisiae
 65. Zuzana Firdová, Evelína Turňová, Marcela Bieliková, Ján Turňa, Andrej Dudáš: Molekulárno-biologické pozadie najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení u plemena austrálsky ovčiak
 66. Matej Gazdarica, Andrea Ševčovičová, Juraj Gregáň: Charakterizácia post-translačných modifikácií DNA rekombinačného mediátorového proteínu Sfr1
 67. Adriána Geršiová, Eva Drozdíková, Margita Obernauerová: Anionické fosfolipidy v biogenéze bunkovej steny kvasiniek Kluyveromyces lactis
 68. Katarína Godovičová, Katarína Mišíková: Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp. (Bryophyta, Bryopsida) na Slovensku
 69. Peter Gorilák, Regina Sepšiová, Katarína Procházková, Ľubomír Tomáška: Charakterizácia DNA-väzbových vlastností proteínu Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe
 70. Katarína Gregušová, Jan Sychra: Ako ovplyvňuje potravná ponuka vodných bezstavovcov výskyt vodných vtákov na rybníkoch?
 71. Annamária Hlavatá, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová: Sledovanie účinku nízkoteplotnej plazmy na výskyt dvojvláknových zlomov DNA v Pisum sativum L.
 72. Jaroslav Hollý, Lucia Kotlárová, Karolína Tomčíková, Mária Vozárová, František Kostolanský: Príprava rekombinantných vírusov chrípky A kódujúcich ektodoménu M2 proteínu zo skráteného čítacieho rámca NS1
 73. Mária Horváth, Monika Okuliarová, Michal Zeman, Ľubor Košťál: Vplyv divergentnej selekcie na obsah testosterónu v žĺtku na diskriminačné učenie prepelice japonskej
 74. Ágnes Horváthová, Michaela Saganová, Andrej Pavlovič: Úloha jasmonátov v regulácii fotosyntézy a respirácie mäsožravých rastlín
 75. Monika Chovanová, Eva Struhárňanská, Zdenko Levarski, Martin Šafranek, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Expresia C-domény peroxidázy-katalázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli
 76. Jana Jakubíková, Emil Polák: Molekulárna genetika deficiencií tetrahydrobiopterínu
 77. Valéria Jurkovská, Veronika Lachová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Oľga Sedláková, Tatiana Betáková: Charakterizácia NS1 delečných mutantov a vplyv hypoxie na replikáciu vírusu chrípky
 78. Viktória Kamenická, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Galaktoglukomanánové oligosacharidy a ich pôsobenie v jednoklíčnolistových rastlinách
 79. Peter Karailiev, Michal Kajsík, Veronika Belanová, Zdeno Šubr, Hana Drahovská, Ján Turňa: Štúdium receptorových proteínov bakteriofágov Dev-CT-57 aDev-CD-23823 infikujúcich rod Cronobacter
 80. Jana Kislíková, Romana Chovanová, Mária Mikulášová: Efluxné pumpy ako možný faktor perzistencie baktérií Listeria monocytogenes vpotravinových prevádzkach
 81. Vanda Klöcklerová, Ľubica Kormanová, Michaela Gallee, Milan Fraňo, Zuzana Svetlíková, Pavol Koiš: Monitorovanie aktivity pimA vreálnom čase svyužitím fluorescenčnej molekulovej sondy
 82. Lucia Kotlárová, Jaroslav Hollý, Mária Vozárová, Karolína Tomčíková, Eva Varečková: Charakterizácia mutantných vírusov chrípky typu A so zmenenou stabilitou hemaglutinínu (HA) v kyslom pH
 83. Magdaléna Krásna, Vladimír Celec: Selekcia scFv protilátok voči proteínu nsp7 Porcínneho reprodukčného a respiračného syndrómového vírusu
 84. Veronika Krchlíková, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Konštrukcia fúzneho proteínu tioredoxín-TerC
 85. Veronika Lachová, Lucia Turianová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Vplyv NS1 proteínu vírusu chrípky na indukciu chemokínov CCL2 a CCL5 v pľúcach infikovaných myší
 86. Natália Lieskovská, Lenka Berthová, Zuzana Sekeyová: Dôkaz rickettsií v biologickom materiáli získanom zo psov na Slovensku
 87. Aneta Lichvariková, Veronika Lišková, Hana Boňková, Ján Krahulec: Príprava kmeňa Candida utilis vhodného na extracelulárnu expresiu heterologických proteínov
 88. Denisa Lipcseyová, Matúš Linský, Jana Antalíková, Petra Cupperová, Jana Jankovičová, Ľubica Horovská, Katarína Michalková, Michal Simon: Stanovenie kapacitačného stavu býčích spermií
 89. Ľubomír Lonek, Vladimír Migra, Karol Mičieta: Floristické spektrum NPR Bielska skala
 90. Barbora Majorošová, Viera Cimová, Juraj Bugala, Filip Buchel, Soňa Šváčová: Štúdium histónom podobných proteínov HU aIHF z Acetobacter orleanensis a ich interakcie sreplikačnými proteínmi
 91. Mária Mandincová, Alexandra Konečná, Nora Tóth Hervay, Alexandra Svrbická, Yvetta Gbelská: Funkčná analýza génu ERG6 u kvasiniek Kluyveromyces lactis
 92. Jakub Masaryk, Vladimíra Džugasová: Štúdium interakcie génu PDR16 s génmi zodpovednými za toleranciu kvasiniek Saccharomyces cerevisiae kazolom
 93. Radka Matúšková, Iveta Štibrániová, Marcela Kúdelová: Targeted mutagenesis of immunomodulatory M3 protein of Murid gammaherpesvirus-4
 94. Michaela Matúšová, Zuzana Danková, Veronika Čerňanová: Frekvencie polymorfizmov vgéne CYP1B1 vkontexte kardiovaskulárneho rizika
 95. Barbora Mikolaskova, Ludmila Sabova, Ingrid Cipakova, Dorothea Anrather, Lucia Aronica, Lubos Cipak: Nrl1 forms a node in an integrated meshwork of spliceosomal factors
 96. Ján Miškovic, Alena Rendeková: Porovnanie dvoch rastlinných spoločenstiev na plytkých vápencových pôdach v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla
 97. Nora Muratiová, Tatiana Sedláčková, Gabriel Minárik: Využitie tekutej biopsie vrámci diagnostiky aprognostiky nádorového ochorenia - rakovina prsníka
 98. Simona Nôtová, Stanislava Bírová, Zdenko Levarski, Eva Struhárňanská, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Konštrukcia vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy sN-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli
 99. Anna Oravetzová, Aneta Lichvariková, Beáta Pavlíková, Martin Šafranek, Diana Széliová, Veronika Lišková, Hana Boňková, Ján Krahulec: Príprava plazmidov pre testovanie produkcie alfa glukozidázového génu
 100. Ivana Petrovičová, Martin Šafranek, Veronika Lišková, Eva Struhárňanská, Ján Krahulec: Fermentačné stratégie pri produkcii ľudskej enterokinázy vPichia pastoris
 101. Martina Piatriková, Diana Széliová, Ján Krahulec: Konštrukcia expresného vektora potrebného pre nadprodukciu replikačného proteínu RepA
 102. Katarína Pichová, Mária Horváth, Ľubor Košťál: Päť odtieňov sivej z pohľadu welfaru nosníc
 103. Jana Plavá, Andrea Ševčovičová, Juraj Gregáň: Úloha fosforylácie proteínu Swi5 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
 104. Michaela Pospíšilová, Katarína Briestenská, Lucia Ančicová, Anna Kostrábová, Jela Mistríková: Cytotoxická aktivita vybraných typov soforolipidov na bunkové línie, derivované z rozličných živočíšnych druhov: Vero, BHK-21 a NIH/3T3
 105. Zuzana Randáková, Karol Mičieta: Aktuálny stav historických a recentných lokalít výskytu kriticky ohrozeného taxónu Juncus capitatus na Slovensku a možnosti ich ochrany
 106. Simona Rezáková, Eva Struhárňanská, Zdeno Levarski, Stanislava Bírová, Martin Šafránek, Stanislav Stuchlík, Ján Turňa: Produkcia katalázy-peroxidázy AfKatG zarcheóna Archaeoglobus fulgidus vEscherichia coli
 107. Zuzana Reháková, Anna Belicová, Katarína Šoltýs, Hana Drahovská: Variabilita CRISPR lokusu RliB u kmeňov Listeria monocytogenes izolovaných z potravinárskych prevádzok
 108. Marek Samec, Veronika Belanová, Michal Kajsík, Katarína Šoltýs, Hana Drahovská, Ján Turňa: Identifikácia bakteriálnych receptorov bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho Cronobacter spp.
 109. Nina Sihelská, Lukáš Predajňa, Zuzana Vozárová, Miroslav Glasa: Kompletná sekvencia genómu vírusu asociovaného s plytkou vráskavitosťou kmeňa Vitis rupestris (Grapevine rupestris stem pitting associated virus, GRSPaV)
 110. Eva Skovajsová, Zdenko Levarski, Stanislava Bírová, Stanislav Stuchlík, Ján Krahulec, Ján Turňa: Insertion of N-glycosylation sequons to human enterokinase light chain
 111. Lucia Striešková, Michaela Hýblová, Tomáš Szemes: Optimalizácia spracovania vzoriek z FFPE materiálu pre sekvenovanie druhej generácie a detekciu mutácií
 112. Dana Szabóová, Tomáš Szemes, Pavol Sulo: Je poradie génov vmtDNA druhovo špecifické? (S. cariocanus či varianta S. paradoxus)
 113. Dana Szabóová, Tomáš Szemes, Pavol Sulo: Kompletné sekvencie mitochondriálnych genómov všetkých druhov Saccharomyces
 114. Diana Széliová, Ján Krahulec, Veronika Lišková, Martin Šafranek: Regulation of plasmid copy number with arabinose
 115. Soňa Šarmírová, Mária Borsányiová, Brigita Benköová, Shubhada Bopegamage: Sledovanie patofyziologických zmien u gravidných myší infikovaných coxsackievírusom B4-E2
 116. Lukáš Šebest, Marian Baldovič, Csaba Bognár, Radoslav Beňuš, Ľudevít Kádaši: Porovnanie metód izolácie aDNA zhistorických kostrových pozostatkov za účelom určovania pohlavia
 117. Kristína Šípošová, Zuzana Vatehová, Karin Kollárová, Desana Lišková: Vplyv IBA na rast koreňov a nadzemných častí kukurice siatej (Zea mays L.)
 118. Michaela Škoríková, Michaela Martinčová, Peter Kaštier, Alžbeta Blehová: Izolácia a kultivácia miniendospermov kukurice v podmienkach in vitro
 119. Marek Šlenker, Veronika Cetlová, Roman Dušinský, Miroslav Švec: Evolučná história tetraploidných pšeníc - ich šírenie za hranice Úrodného polmesiaca
 120. Marek Šlenker, Tatiana Kačmárová: Morphological differentiation of closely related invasive and native Cardamine (Brasicaceae) species
 121. Rastislav Šorf, Miroslava Smolinská, Helena Bujdáková: Charakterizácia klinických izolátov Staphylococcus aureus z hľadiska tvorby biofilmu a prítomnosti ica operónu
 122. Soňa Šváčová, Filip Buchel, Barbora Majorošová, Juraj Bugala, Zdeno Levarski, Viera Cimová: Štúdium DnaB-like proteínu vbunkách Acetobacter orleanensis
 123. Adela Tkáčová, Gabriela Bukovská: Porovnanie využívania kodónov aminokyselín medzi Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 a Brevibacterium flavum CCM 251
 124. Kristína Tokárová, Milan Fraňo, Zdenko Levarski, Michaela Gallee, Stanislav Stuchlík, Pavol Koiš: Štúdie rADH a rFDH v biotransformácii organických zlúčenín
 125. Kristína Tokárová, Michaela Gallee, Milan Fraňo, Pavol Koiš: Aplikácia fluorescenčnej molekulovej sondy pre analýzu krátkych nukleových kyselín
 126. Karolína Tomčíková, Zuzana Bobišová, Lucia Kotlárová, Jaroslav Hollý, Mária Vozárová, Eva Varečková: Štúdium imunogenicity konzervatívneho antigénu vírusu chrípky A
 127. Zuzana Tomečková, Peter Čižnár, Veronika Urdová, Ľudevít Kádaši, Andrea Šoltýsová: Optimalizácia azavedenie skríningu imunodeficientných porúch udetí svyužitím kvantitatívnej Real-time PCR
 128. Erika Tomková, Miroslav Tomka: Stanovenie mutačného statusu IGHV upacientov schronickoulymfocytovou leukémiou
 129. Lucia Turianová, Veronika Lachová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková: Vplyv interferónov na indukciu mRNA IFN-α, IFN-β, IFN-λ, IP-10 a RIG-1 receptora vA549 bunkách infikovaných vírusom chrípky
 130. Evelína Turňová, Zuzana Firdová, Marcela Bieliková, Thomas Dougherty, Andrej Dudáš, Stephen Lory: Substitution of the LolCDE gene in Pseudomonas aeruginosa with the LolCDE gene from Escherichia coli
 131. Xénia Ujová, Jozef Lacko, Ján Horváth, Ján Topercer: Evaluation of bird communities and habitat variables using specific exploratory data analyses on the Váh river alluvium
 132. Veronika Vlková, Ján Horváth, Jozef Lacko: Sezónne zmeny v drifte vodných organizmov
 133. Mária Vozárová, Zuzana Hrabovská, Anna Kostrábová, Jela Mistríková: Myšací herpetický vírus a jeho účinok na dĺžku telomér chromozómov
 134. Michaela Vrbová, Petra Belvončíková, Radka Matúšková, Miroslava Šupolíková, Marcela Kúdelová: The study of latency and reactivation of Murine herpesvirus 68 on tumor S11 E cell line
 135. Erika Vrbová, Mária Kazimírová, Zuzana Hamšíková: Kliešťami prenášané nákazy u spoločenských zvierat v Bratislavskom kraji
 136. Martina Zámorová, Nora Tóth Hervay, Yvetta Gbelská: Štúdium funkcie génu STB5 v kvasinke Kluyveromyces lactis
 137. Romana Zavišová, Anna Belicová: Izolácia fágov z komunálnych odpadových vôd a stanovenie ich hostiteľskej špecificity
 138. Martina Zdurienčíková, Paulína Gronesová, Danka Cholujová, Ján Sedlák: Zvýšená produkcia exozómov melanómovými bunkovými líniami po ovplyvnení ATO (As2O3)