Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Geologická sekcia

Miestnosť G-245

Predsedajúci:  
 
 

prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Mgr. David Kušnirák, PhD.

10:15–10:30Petra Polková, Tatiana Durmeková: Vplyv rozmerov a tvaru skúšobných vzoriek na pevnosť v jednoosovom tlaku hornín
10:30–10:45Barbara Porubčanová, Denisa Nikodemová, Andrej Mojzeš: Nové výsledky v hodnotení prírodnej rádioaktivity–okres Žiar nad Hronom
10:45–11:00Tamás Csibri: Litostratigrafická náplň a tektonická pozícia drietomskej jednotky medzi Podbrančom a Myjavou

11:00–11:15

Peter Varga, Jaroslav Lexa, Peter Uhlík: Perlity z ložísk Jastrabá a Lehôtka pod Brehmi–porovnanie z pohľadu petrografického zloženia a pórovitosti

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45Alexander Kubač, František Bakos, Peter Koděra, Jaroslav Lexa: Mineralógia a hydrotermálne alterácie epitermálnej Au-Ag mineralizácie na lokalite Prochot-Lazy, vrt PT-1 (Štiavnický stratovulkán)
11:45–12:00Jakub Dikej, Peter Bačík: Kryštalochémia a genéza minerálov turmalínovej superskupiny na hydrotermálnych Sb-ložiskách gemerika
12:00–12:15Michal Gajan, Peter Ružička: Testovanie odolnosti proti obrusovaniu haldového materiálu Sb ložiska Čučma–Gabriela

12:15–12:30

Michaela Gajdošová: Chemické zloženie a substitúcie v apatitoch viazaných na karbonatity z ložiska Evate

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15Klaudia Lásková, Peter Cibula: Významný výskyt alpskej paragenézy v pokoradzskom súvrství pri Rimavskej Sobote
14:15–14:30Iveta Malíčková, Bačík Peter, Fridrichová Jana, Luptáková Jarmila, Milovský Rastislav: Spektroskopická charakteristika vybraných drahých kameňov s obsahom Cr a V
14:30–14:45Peter Cibula, Klaudia Lásková; Daniel Ozdín: Prvý nález radiálne usporiadaného epidotu z územia bratislavského granodioritového masívu

14:45–15:00

Štěpán Chládek, Milan Novák, Pavel Uher: Mn/Fe and Ta/Nb evolution trends in columbite group-minerals rare-element granitic pegmatites, Silesian domain, Bohemian Massif

15:00–15:15

Prestávka

15:15–15:30Mária Šimurková: Acídny vulkanizmus gemerika: porovnanie geochémie ordovického a permského vulkanizmu
15:30–15:45Lucia Vetráková: Mineralógia a geochémia lamprofýrov Nízkych Tatier