Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Geografická sekcia

Miestnosť B1-435

Predsedajúci:  
 
 

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.

10:15-10:30Cyril Siman: Vplyv termickej kontinentality podnebia na snehovú pokrývku, na príklade nížin Slovenska, v období rokov 1981/82-2010/11
10:30-10:45Martin Andrejka: Potenciál NPR Zelienka pre paleoekologický výskum
10:45-11:00Linda Moravčíková: Priestorová diferenciácia kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku

11:00-11:15

Michal Hladký: Perspektívy rozvoja cestovného ruchu na území okresu Ilava

11:15-11:30

Prestávka

11:30-11:45Dominika Dulovičová: Pracovná migrácia v krajinách Arabského polostrova
11:45-12:00Tomáš Szalay: Hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity vo vzťahu na životné prostredie
12:00-12:15Michal Szabo: Femininita študujúcej populácie podľa sčítaní 1991, 2001 a 2011

12:15-12:30

Michal Szabo: Femininita študujúcej populácie v okresoch SR podľa sčítania 2011

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15Magdaléna Barčinová: Komponenty populačného rastu vo funkčnom mestskom regióne Prievidza v období 1991-2010
14:15-14:30Vojtěch Przybyla: Volební podpora českých politických stran na Slovensku v parlamentních volbách 1920-1935 na příkladu Československé strany národně socialistické
14:00 – 14:15Marián Jurica: Vplyv dopravnej siete na výstavbu priemyselných závodov v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou v rokoch 2001 – 2011
14:15 – 14:30Monika Wolfová: Chorváti – dôležitý prvok kultúrnej identity v mestskej časti Jarovce
14:30 – 14:45Tomáš Kos: Sociálno-geografická analýza obce Kostolište s dôrazom na suburbanizáciu