Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Chemická sekcia

Miestnosť CH1-2

Predsedajúci:  

prof. Mgr. Radovan Šebesta, PhD.

10:15–10:30Eva Kostolányiová, Ján Moncoľ, Ivan Šalitroš: Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti koordinačných zlúčenín železa s 2-(pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolovými ligandami
10:30–10:45Jana Juráková, Ján Moncoľ, Ivan Šalitroš: Syntéza, štruktúrne a magnetické vlastnosti koordinačných zlúčenín kobaltu s 2,6-bis(benzimidazolyl)pyridínovými ligandami
10:45–11:00Michal Hičák, Miroslav Hnatko, Roman Bystrický, Jaroslav Sedláček, Pavol Šajgalík: Možnosti zvyšovania adhézie HA k substrátu na báze Si3N4 – štúdium vysokoteplotných reakcií v sústave SiO2-CaO-Ca10(PO4)6(OH)2

11:00–11:15

Olivier Monfort, Katarina Badurova, Martin Motola, Stavroula Sfaelou: Photo(electro)catalytic study of transition metal-modified BiVO4 materials used in hydrogen production and pollutant degradation

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45Zuzana Konyariková, Júlia Zemanová: Funkčná analýza génov metabolizmu fenolových zlúčenín u kvasinky Candida parapsilosis
11:45–12:00Romana Vrzoňová, Martina Neboháčová: Charakteristika peroxizomálnych enzýmov v kvasinke Candida parapsilosis kultivovanej na hydroxybenzoátoch
12:00–12:15Kristína Vičíková, Vladimír Leksa: CD222 in the urine of cancer patients: origin and diagnostic value
12:15–12:30Dominika Čimborová, Mária Balážová: Lipidové partikuly a ich funkcia v degradácii fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae

12:30–12:45

Andrea Machyňáková, Katarína Hroboňová: Preparation and evaluation of bulk molecularly imprinted polymers selective for coumarins

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15Denisa Vargová, Radovan Šebesta: Príprava (R,R)-4-metylpregabalínu
14:15–14:30Anna Lomenova, Katarína Hroboňová: Priama HPLC separácia enantiomérov aminokyselín Vplyv zloženia mobilnej a stacionárnej fázy na separáciu enantiomérov
14:30–14:45Ivana Némethová, Zuzana Sorádová, Radovan Šebesta: Copper-catalyzed tandem reactions initiated by conjugate addition of alkylzirconium species to Michael acceptors

14:45–15:00

Stanislav Bilka, Eva Veverková: Štúdium skvaramidmi katalyzovanej enantioselektívnej Michaelovej adície ako kľúčového kroku v syntéze baklofénu a iných GAGA analógov

15:00–15:15

Prestávka

15:15–15:30Viktória Modrocká, Eva Veverková: Organokatalytická enantioselektívna α aminoxygenácia karbonylových zlúčenín - účinný nástroj v syntéze liečiv
15:30–15:45Júlia Mušková, Monika Ďurfinová: Aktivita a polymorfizmy paraoxonázy1 u pacientov so sklerózou multiplex
15:45–16:00Martin Konhefr, Karel Lacina, Monika Langmajerová, Petr Skládal, Ctibor Mazal: Syntéza a vlastnosti ferocenboronových derivátů vhodných k přípravě elektrochemicky aktivního umělého receptoru pro sacharidy
16:00–16:15Marek Pápay, Martin Valachovič: Substrátová špecifita sterol-transportných proteínov Aus1 a Pdr11

Miestnosť CH1-3

Predsedajúci:  

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

10:15–10:30Dominik Juračka, Marián Pevný: Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu
10:30–10:45Marián Pevný, Dominik Juračka: Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduí Kryptofixu 2.2.2. v rádiofarmaku 18F-FDG
10:45–11:00Hana Macková, Veronika Svitková, Jana Blaškovičová, Ján Labuda: Voltampérometrická detekcia interkalujúcich látok v matrici moču pomocou DNA biosenzora

11:00–11:15

Katarína Kriegerová, Simona Procházková, Radoslav Halko: Využitie afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu na analýzu vzoriek životného prostredia

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45Silvia Zichová, Svetlana Hrouzková, Francisco Javier Arrebola: Stanovenie acetaldehydu v spracovaných ovocných džúsoch použitím head-space mikroextrakcie na tuhej fáze v spojení s plynovou chromatografiou a tandemom hmotnostnej spektrometrie
11:45–12:00Kvetoslava Mladoniczká, Monika Radičová, Miroslav Behúl, Marian Vojs, Róbert Bodor, Andrea Vojs Staňová: Identifikácia a stanovenie spiramycínu v odpadových vodách a moči s využitím square-wave voltampérometrie a hmotnostnej spektrometrie
12:00–12:15Pavel Škvára, Monika Radičová, Nikoleta Biherczová, Miroslava Matúšková, Erika Ďuriníková, Andrea Vojs Staňová: Identifikácia 5-fluorocytozínu a jeho metabolitov v biologických vzorkách pomocou HPLC-IT-TOF-MS
12:15–12:30Lenka Andrlová, Alberto Macone, Roman Kanďár: GC-MS metóda pre stanovenie trans/cis-resveratrolu a vedľajšieho produktu jeho fotooxidácie

12:30–12:45

Eva Viglašová, Michal Galamboš, Vladimír Frišták, Gerhard Soja, Barbora Micháleková-Richveisova: Adsorption of Eu by biochar

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15Jela Nociarová, Miroslav Medveď: TD-DFT výpočty vibračne rozlíšeného UV-VIS spektra alizarínu so zahrnutím vplyvu rozpúšťadla
14:15–14:30Dagmar Štellerová, Vladimír Kellö: Relativistické efekty v energeticky najnižších elektrónových stavoch niklu a platiny
14:30–14:45Eva Málková, Petra Mičolová, Martin Vlk, Ján Kozempel, Lenka Marešová, Ludmila Jandová, Radka Nagy, Martin Hrubý: In vivo štúdie s 223Ra-značenými nanočasticami hydroxyapatitu v Nu-Nude myšiach nesúcich B16-F10 melanóm

14:45–15:00

Pavel Nykl, Tereza Krmelová, Stanislav Smrček, Eva Málková, Martin Vlk, Ján Kozempel: Studium záchytu a transportu 223Ra značených nanočástic hydroxyapatitu v rostlinách

15:00–15:15Prestávka
15:15–15:30Dominika Tatarová, Dušan Galanda: Fytoremediácia rádionuklidov pomocou mikrorias Dunaliella salina a Chlorella vulgaris
15:30–15:45Michal Sakmár, Petra Mičolová, Martin Vlk, Ján Kozempel: Príprava fosfonátových kompozitov TiO2 a ich značenie 99mTc a 223Ra
15:45–16:00Ivana Bonková, Marek Bujdoš, Marcel Miglierini: Štúdium štruktúrnych pozícií železa v biologických tkanivách pomocou Mössbauerovej spektrometrie
16:00–16:15Lukáš Pašteka, Marcel Miglierini: Charakterizácia ocelových materiálov pomocou Mössbauerovej spektrometrie