Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVK 2016 - Biologická sekcia

Miestnosť B2-304

Predsedajúci:  
 

doc. RNDr. Alžbeta Blehová, CSc.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.

10:15–10:30

Jana Faturová, Vítězslav Březina: Analýza spomalenej reakcie chloroplastu deliacej sa bunky Mougeotia scalaris na zmenu intenzity svetla
10:30–10:45Silvia Bittnerová: Zmeny spoločenstiev zväzu Violion caninae na základe recentných a historických fytocenologických zápisov
10:45–11:00Monika Bathóová, Michal Martinka: Kremík potláča inváziu huby Alternaria alternata v koreňoch ciroku dvojfarebného Sorghum bicolor
11:00–11.15

Eva Labancová, Milan Soukup, Ľudmila Slováková: Interakcia pH substrátu a kremíka v ciroku [Sorghum bicolor (L.) Moench]

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45Eliška Mašírová, Marek Vaculík: Vplyv antimónu (Sb) na vybrané štruktúrne a fyziologické charakteristiky ciroku dvojfarebného (Sorghum bicolor (L.) Moench)
11:45–12:00Tereza Fábryová, Marek Vaculík: Physiological and anatomical changes of maize roots (Zea mays (L.)) grown at continuous irradiance combined with different stress stimuli
12:00–12:15Lenka Raabová, Josef Elster, Ľubomír Kováčik: Oxyfototrofné spoločenstvá hydroterestrických a vodných biotopov oblasti Petuniabukta, súostrovie Svalbard
12:15–12:30

Nikola Rýdza, Alexander Lux: The effect of antimony on division of plant cells. Visualisation of chromosomal aberrations.

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15Apolónia Markusková, Michaela Saganová, Andrej Pavlovič: Regulácia enzymatickej aktivity aspartát proteázy Dionaeasinu v tráviacej tekutine mucholapky americkej (Dionaea muscipula)
14:15–14:30Zuzana Kusá, Karin Kollárová, Zuzana Vatehová, Desana Lišková: Odpoveď protoplastov kukurice na abiotický stres

Miestnosť B1-320

Predsedajúci: 

doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

10:15–10:30Daniela Blahutová, Aline Bertin, Michal Zeman, Monika Okuliarová, Ľubor Košťál: Rozdiely v behaviorálnom fenotype mláďat prepelice japonskej selektovanej na vysoké a nízke hladiny testosterónu vo vajci
10:30–10:45Magdaléna Hadová, Erik Bachorec, Lucia Kršková: Vplyv návštevníkov na výskyt prejavov abnormálneho správania šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) v podmienkach ZOO Bratislava
10:45–11:00Simona Drobná, Zuzana Panáková, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv prenatálneho testosterónu na postnatálnu schopnosť empatizácie

11:00–11:15

Erik Bachorec, Tomáš Senko, Lucia Kršková: Vplyv teploty ovzdušia na správanie surikaty vlnkavej (Suricata suricatta) v prostredí ZOO Bratislava

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45Jan Roška, Karin Barková, Katarína Stebelová: Intersexuálne rozdiely v parametroch kvality spánku počas pracovných a víkendových dní
11:45–12:00Kristína Lukáčová, Julie Hamaide, Annemie Van der Linden, Ľubica Kubíková: Zmena konektivity v mozgu po striatálnej lézii
12:00–12:15Monika Buríková, Boris Bilčík, Mariana Máčajová, Jozef Bizik, Ivan Čavarga: Fotodynamická diagnostika na experimentálnom modeli CAM embrya

12:15–12:30

René Valúšek, Martin Vanečko: Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15Barbora Chovancová, Iveta Herichová: Vplyv angiotenzínu II na mRNA expresiu renínu a ace2 v obličkách potkana
14:15–14:30Miroslava Slamková, Katarína Kršková, Viktória Lóry, Rafal Olszanecki, Štefan Zórad: Inhibícia inzulínom regulovanej aminopeptidázy (IRAP) a jej vplyv na metabolizmus tukového tkaniva u obéznych potkanov
14:30–14:45Viktória Lóry, Miroslava Slamková, Katarína Kršková, Lucia Balážová, Rafal Olszanecki, Štefan Zórad: Modulácia alternatívnej dráhy renín-angiotenzínového systému v kostrovom svale Zucker potkanov

14:45–15:00

Jana Bezáková, Kristína Voglová, Marián Vicián, Richard Reis, Michal Zeman, Iveta Herichová: Expresia hodinového génu per2 v tkanive ľudského kolorektálneho karcinómu

15:00–15:15

Prestávka

15:15–15:30Voglová Kristína, Bezáková Jana, Vicián Marián, Reis Richard, Zeman Michal, Herichová Iveta: Zmenená expresia miR-21-3p*, miR-31-5p a miR-142-3p v tkanive kolorektálneho karcinómu človeka v porovnaní s priľahlým tkanivom
15:30–15:45Sofia Pastíriková, Zuzana Kaňková, Michal Zeman: Optimalizácia podmienok izolácie mononukleárnych leukocytov za účelom testovania akútnej fázy imunitnej odpovede
15:45–16:00Lucia Lapínová, Eliyahu Dremencov, Ľubica Lacinová: Delta opioidné receptory sa podieľajú na modulácii excitability hipokampálnych neurónov potkana

Miestnosť B1-305

Predsedajúci:  
 
 
 

doc. RNDr. František Golais, CSc.
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc.
doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
Mgr. Andrej Ficek, PhD.

10:15–10:30Darina Paprčková, Tomáš Bertók, Erika Došeková, Ján Tkáč: Príprava lektínových biosenzorov pre medicínsku diagnostiku
10:30–10:45 Zuzana Kočibálová, Martina Cocuľová, Zdena Sulová, Albert Breier: Koexpresia P-glykoproteínu a nestínu v leukemických bunkách
10:45–11:00 Mário Benko, Eva Kutejová, Vladena Bauerová-Hlinková: Heterologická expresia, izolácia, purifikácia a čiastočná charakterizácia domén ľudského ryanodínového receptora2

11:00–11:15

Lucia Svoreňová, Michal Mego, Viera Horváthová Kajabová, Božena Smolková: Analýza nádorovo špecifickej metylácie DNA génov, podieľajúcich sa na procesoch epiteliálno-mezenchymálneho prechodu pri karcinóme prsníka

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45 Denisa Bojková, André Riedl, Miroslava Šupolíková, Zsolt Ruzsics: Analysis of the gene transfer efficiency of high capacity recombinant murine cytomegalovirus vectors
11:45–12:00 Stanislav Huszár, Katarína Mikušová: Selektívna inhibícia membránových proteínov WecA a MurX z Mycobacterium tuberculosis
12:00–12:15 Katarína Mlynáriková, Ota Samek, Filip Růžička, Veronika Holá: Možnosť využitia Ramanovej spektroskopie pri diagnostike stafylokokov
12:15–12:30 Zuzana Vozárová, Zdeno Šubr, Nina Sihelská: Detekcia rozdielne exprimovaných génov u zdravých a vírusom šarky sliviek infikovaných rastlín Nicotiana benthamiana

12:30–12:45

Viera Holíková, Iveta Štibrániová: Vplyv vybraných extraktov slinných žliaz kliešťov (SGE) na prenos signálov regulovaných s transformujúcim rastovým faktorom TGF-β1 v bunkách a motilitu/migráciu buniek

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15 Lucia Demková, Silvia Schmidtová, Lucia Kučerová: Účinok inhibítora signálnej dráhy HGF/c-Met SU11274 na hypermetastatickú líniu malígneho melanómu
14:15–14:30 Zuzana Somíková, Leona Rašková Kafková, Pavla Lužná, Vladimír Divoký: Vplyv chelatácie iónov železa na aktiváciu signálnych dráh odpovedajúcich na poškodenie DNA u myšieho modelu
14:30–14:45 Ján Štetka, Pavla Lužná, Lucie Lániková, Jiří Bartek, Vladimír Divoký: Deciphering hierarchy of inflammatory signature activation in polycythemia vera by using iPSCs disease modelling

Miestnosť B1-301

Predsedajúci:  
 

Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

10:15–10:30

Lucia Marková, Silvia Bodoriková, Ivana Kvetánová, Michal Slivka: Analýza kostrových pozostatkov z krypty zaniknutého kostola sv. Kataríny pri Dechticiach (okr. Trnava) exhumovaných v rokoch 2013 a 2014
10:30–10:45 Veronika Šandorová, Michaela Dörnhöferová: Analýza kostrových pozostatkov z cintorína pri premonštrátskom kláštore v Lelesi (okres Trebišov) datovaných do 10.–11. storočia n. l.
10:45–11:00 Lucia Cádrová, Radoslav Beňuš: Analýza odtlačkov pier jedincov slovenskej populácie

11:00–11:15

Mária Kondeková, Radoslav Benuš: Analýza daktyloskopických minúcií v oblasti hypotenaru dlane v slovenskej populácii

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45 Gabriela Thomková, Petra Uhrová: Výskyt statických deformít nohy u študentiek Univerzity Komenského v Bratislave
11:45–12:00 Natália Schlanková, Eva Neščáková, Eva Štefánková: Kraniofaciálne parametre u trojročných detí z Bratislavy a ich využitie pri diagnostike skafocefálie
12:00–12:15 Eva Borgulová, Eva Neščáková, Eva Štefánková: Vybrané kraniofaciálne parametre detí a ich využitie pri diagnostike trigonocefálie
12:15–12:30 Barbora Kráľová, Jana Kučerová, Katarína Kapraľová, Dagmar Pospíšilová, Monika Horváthová, Vladimír Divoký: Charakterizácia vrodených erytrocytóz

12:30–12:45

Ivana Útla, Jana Feruszová, Stanislav Kyzek, Eliška Gálová: Prečo piť kávu z porcelánu

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15 Stanislav Kyzek, Ľudmila Holubová, Jana Feruszová, Eliška Gálová, Veronika Medvecká, Anna Zahoranová: Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku nízkoteplotnej plazmy
14:15–14:30Marek Puškár, Andrea Ševčovičová, Rui Oliveira: Sledovanie účinku kvercetínu v prítomnosti medi
14:30–14:45 Barbora Buliaková, Michal Šelc, Katarína Kozics, Monika Ursíniyová, Alena Gábelová: Stanovenie nanočastíc magnetitu v bunkách

14:45–15:00

Kristína Stanová, Zuzana Grmanová, Danuša Vlasáková, Miroslav Chovanec: Post-translačné modifikácie a ich úloha pri regulácii ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA

15:00–15:15

Prestávka

15:15–15:30 Liliane Barroso, Marek Puškár, Andrea Ševčovičová, Cristina Almeida Aguiar, Rui Oliveira: Analysis of the effects of propolis extracts on DNA damage
15:30–15:45 Ivana Mišová, Lucia Molnárová, Daniel Filip, Juraj Gregáň, Silvia Bágeľová Poláková: Analysis of Dbl2 function in homologous recombination in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe
15:45–16:00 Ján Frankovský, Ľubomír Tomáška: Detection of protein kinase activity of Saccharomyces cerevisiae mitochondrial protein YGR052w

Miestnosť B1-307

Predsedajúci:  
 
 

prof. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
RNDr. Pavel Beracko, PhD.

10:15–10:30

Mária Klesniaková, Milada Holecová, Alena Pavlíková, Adrián Purkart: Zaujímavé druhy mravcov (Hymenoptera, Formicidae) v mestskej zeleni Bratislavy
10:30–10:45 Katarína Hollá, Anna Šestáková, Milada Holecová, Miroslava Šebestová: Spoločenstvá pavúkov na borovici lesnej (Pinus sylvestris L:) v oblasti Borskej nížiny
10:45–11:00 Ján Kočišek: Diverzita motýľov vzhľadom na nadmorskú výšku na vybraných lokalitách Kirgizska

11:00–11:15

Darina Šípošová, Fedor Čiampor Jr, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová: Analýza populácií potápnika Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) v plesách Vysokých Tatier s využitím de novo vyvinutých mikrosatelitových markerov

11:15–11:30

Prestávka

11:30–11:45 Ľubomír Rajter, Peter Vďačný: Rekonštrukcia evolučnej histórie nálevníkov radu Spathidiida (Protista, Ciliophora)
11:45–12:00 Simona Benčaťová, Eva Tirjaková: Encystácia a excystácia druhu Euplotopsis muscicola (Protista: Ciliophora)
12:00–12:15 Maroš Kubala: Vplyv predátorov na reprodukčné parametre býčka rúrkonosého (Proterorhinus semilunaris Heckel, 1837) – predbežné výsledky

12:15–12:30

Michal Benovics, Andrea Šimková: Parazitofauna kaprovitých rýb Balkánu so zameraním na rod Dactylogyrus

13:00–14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00–14:15 Ivana Handanovičová, Tomáš Navara, Igor Kokavec: Štrukturálne a funkčné zmeny v taxocenózach potočníkov (Trichoptera) rieky Čierny Váh
14:15–14:30 Jana Bozáňová, Andrea Rúfusová: Vplyv environmentálnych faktorov na druhové zloženie spoločenstiev potočníkov (Trichoptera) krasových tokov NP Slovenský raj