Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geografická sekcia

Miestnosť B1-435

Predsedajúci:

Mgr. Marcel Horňák, PhD.
RNDr. Norbert Polčák, PhD.

10:15-10:30Filip Šandor: Priestorové aspekty zahraničnej politiky prezidentov SR v období rokov 1993-2019
10:30-10:45Nikoleta Slavíková: Trendy migračných smerov mesta Skalica
10:45-11:00Ondrej Oravec: Demografická typizácia obcí Slovenskej republiky: Komparácia troch časových rezov
11:00-11:15Lenka Gašparová: Prirodzený prírastok obyvateľstva v období 1971-1975: komparácia so súčasným stavom
11:15-11:30

Anna Fitalová: Demografický obraz materstva mladých žien na Slovensku

11:30-11:45

Prestávka

11:45-12:00Adam Rusinko: Vplyv geografických faktorov na zmeny krajinnej pokrývky Slovenska
12:00-12:15Jozef Fábry: Výpočet a určenie najkratšej trasy v interiéri budovy PriF UK
12:15-12:30Ladislav Vitovič: Neotectonic evolution of the Poprad River valley in the eastern part of the Popradská kotlina Basin based on the river terraces analysis
12:30-12:45Ladislav Vitovič: Tectonic tilting detection based on analysis of drainage basin asymmetry: A case study of the Vrbovský Creek (Western Carpathians)
12:45-13:00

Luděk Krtička: Identifikace Land Cover Flows ve změnových vrstvách Urban Atlas

13:00-14:00

PREZENTÁCIE POSTEROV

14:00-14:15Veronika Oršulová: Optimalizované pôdne vzorkovanie ako súčasť precízneho vinohradníctva
14:15-14:30Petra Hencelová: Budúcnosť komunitných záhrad ako alternatíva čerstvých a zdravých potravín v meste Bratislava
14:30-14:45Roman Najdený: Historické štruktúry kultúrnej krajiny – prístupy ku ochrane na príklade obce Bošáca
14:45-15:00 Richard Stanek: Zostavenie modelu dostupnosti z dát z Cestnej databanky Slovenskej správy ciest
15:00-15:15

Michal Gazda: Matice priestorových váh v štatistikách priestorovej autokorelácie

15:15-15:30

Prestávka

15:30-15:45Michal Gazda: Priestorová autokorelácia umelej potratovosti na Slovensku
15:45-16:00Pavla Štefkovičová:Toky a priesaky znalostí na základe projektov výskumu a vývoja podporených APVV
16:00-16:15Michal Hladký: Výdavky na výskum a vývoj ako vstupy do inovačného procesu – priestorová analýza regiónov Slovenska v rokoch 2005-2017
16:15-16:30Michal Hladký: Patenty a úžitkové vzory v regiónoch Slovenska v rokoch 2005-2017