Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Didaktická sekcia

Miestnosť CH2-118

Predsedajúci:

PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

10:15-10:30Vavrincová Dominika: Problematika vymedzenia geografickej gramotnosti a spôsoby jej zisťovania
10:30-10:45Živická Veronika: Účinnosť geografického vzdelávania
10:45-11:00Laštíková Barbora: Bádateľské metódy vo vyučovaní geografie
11:00 - 11:15Líšková Kristína: Bádateľské metódy vo vyučovaní geografie
11:15-11:30

Faďoš Ivana, Brestenská Beáta: Riadenie kognitívneho procesu v chemickom experimente s podporou digitálnych technológií

11:30-11:45

Prestávka

11:45-12:00Gachová Kristína, Mečiarová Mária, Haláková Zuzana: Metodický materiál s názvom Oxidačno-redukčné reakcie v organickej chémii
12:00-12:15Murínová Alexandra: Využitie analógie ako prostriedku zmysluplného učenia žiakov v téme chemická väzba
12:15-12:30Kramarová Lenka, Chrappová Jana: Zisťovanie vhodnosti rôznych spôsobov vyučovania pri sprístupňovaní učiva o anorganických pigmentoch
12:30-12:45

Ivánková Petra: Vedecký tábor ako prostriedok na zmeny v konotatívnom vnímaní pojmov žiakov v oblasti školstva a vedy

13:00 - 14:00PREZENTÁCIE POSTEROV