Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Program konferencie 2019

Deň konferencie: utorok 9. apríla 2019

7:30-9:00

Registrácia účastníkov
Vestibul CH1

9:00

Slávnostné otvorenie konferencie
Aula CH1-1

9:15-10:00

 

Plenárna prednáška
Aula CH1-1

Dobrodružstvo s pištoľovými krevetami
Mgr. Matúš Hyžný, PhD., Katedra geológie a paleontológie

10:15-13:00

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

13:00-14:00Posterová sekcia

14:00-16:30

Prezentácie príspevkov v sekciách
Biologická sekcia: B1-305, B1-307, B1-320, B2-304
Environmentálna sekcia: B2-404
Chemická sekcia: CH1-2, CH1-3
Geografická sekcia: B1-435
Geologická sekcia: G-245
Didaktická sekcia: CH2-118

17:00-19:00

Spoločenský večer
vestibul B1

Na stiahnutie vo formáte PDF tu

Predslov dekana Prírodovedeckej fakulty

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctení účastníci ŠVK PriF UK 2019,

keď pred vyše dvomi tisícročiami prenikol veľký Herodotos z Halikarnassu svojimi myšlienkami a sprostredkovanými informáciami ďaleko na sever od vtedajšej kolísky civilizácie, ostal len pri skromných slovách: „Ako hovoria Tráci, v tom kraji za Dunajom žije toľko včiel, že sa cez ne nedá ani krok ďalej dostať“. A tak trošku úsmevne dostávame my prírodovedci o tom našom kraji slovami naozaj prvého významného geografického kompendia do vienka tradíciu prírodovedného vzdelávania. Tradíciu, ktorú v neskorších dobách budovali v tomto regióne mnohí velikáni myslenia a poznávania. Možno v tejto súvislosti aj slávny Johannes Müller von Königsberg, inak slovutný profesor našej bratislavskej Istropolitany, jednej z najstarších stredoeurópskych univerzít, ktorého prelomové prírodovedné dielo De triangulis omnimodus libri quinque s nádychom heliocentrizmu dávno pred Kopernikom si pre svoje zámorské objavné cesty objednal aj sám Kolumbus.

Dnes na Regiomontanovom odkaze a tradícii stoja aj základy Univerzity Komenského. Iste sa príliš nevzdialim od pravdy, keď zdôrazním, že jej Prírodovedecká fakulta patrí k tým najprestížnejším vedecko-pedagogickým inštitúciám, na ktoré sme na Slovensku právom hrdí. Áno, i napriek 8 desatinám HDP, ktoré naša republika ročne delimituje na vedu a výskum, čo predstavuje na obyvateľa štyrikrát menšiu dotáciu ako priemer EÚ a sedemkrát nižšiu, ako je tomu v susednom Rakúsku. Ale dovoľte mi zároveň podčiarknuť tézu, že v dobe keď sa k nám míľovými krokmi približujú skvalitnením svojej publikačnej činnosti aj naše sesterské inštitúcie (počet vedeckých publikácii na Slovensku na obyvateľa vzrástol za posledných 10 rokov nevídane dvojnásobne), no počet citácií na ne zastagnoval a predstihol len Rumunsko, ostáva jasnou víziou dôraz na kvalitu publikačných výstupov.

Ste na správnom mieste s tou najvyššou koncentráciou inventívneho potenciálu, intelektu, talentu a objaviteľského entuziazmu v prírodných vedách na našom území. Na mieste, ktoré sa napriek nepriazni doby a tak trošku až zvrátenému rebríčku hodnôt a priorít spoločnosti, v ktorom sa úcta k múdrosti a vzdelaniu prepadla takmer na jeho samé dno, drží prísnych a nekompromisných štandardov vedy a výskumu. Pokiaľ ste si ho vybrali pre prezentovanie svojich iste cenných a zaujímavých výsledkov, držíte sa tej pravej cesty.

Študentská vedecká konferencia na našej fakulte je nesporne prestížnym podujatím pre prestížnych študentov. Aj tento rok zaznamenalo vysoký záujem zo strany 275 účastníkov, z ktorých 222 aktívne vystúpia na našej akademickej pôde, aby príslušné tematické fórum informovali o podnetných výstupoch svojej práce. Veľmi ma teší, že popri domácich študentoch prijalo naše pozvanie aj takmer 60 účastníkov z externého prostredia, predovšetkým zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, Prešovskej univerzity, Masarykovej univerzity v Brne, Českého vysokého učení technického v Prahe, Ostravskej univerzity či Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne. A prakticky v intenciách minulých rokov zavítali na našu fakultu aj stredoškolskí účastníci podujatia. Tematický profil jednotlivých príspevkov už tradične definuje najmä biológia (108) a chémia (67) s nezanedbateľným podielom geografie, geológie, environmentalistiky a didaktiky prírodných vied.

Úprimne sa teším z každého podujatia, ktoré spája talent mladých ľudí a predznamenáva trendy napredovania prírodných vied do najbližších rokov, veď v dnešnom uponáhľanom čase si prírodovedci nedokážu už odkrojiť veľa momentov na vzájomne motivačnú diskusiu. Možno aj z tohto dôvodu by som rád poďakoval osobitne organizačnému výboru ŠVK s vierou, že všetci účastníci nájdu na tomto podujatí mnoho inšpirácie a prírodovedného entuziazmu. Majú totiž na čom stavať.

Peter Fedor
dekan Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave