Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na ŠVK 2020

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na 50. ročník vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, na 50. Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK, ktorá sa bude konať on-line formou cez MS Teams

v stredu 18. novembra 2020

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Na eŠVK2020 budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty. Keďže ide o jubilejný 50. ročník, bude odovzdaných aj pár iných ocenení.

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Záštitu nad týmto ročníkom ŠVK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

Poplatky: Účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2019, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2020 NEHRADIA. Študenti Prif UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia konferenčný poplatok NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA. Registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 30. 9. Termín pre registráciu a nahrávanie príspevkov bol predĺžený do 14. 10. 2020.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK